Informasjon

Tvungen psykisk helsehjelp

Strenge vilkår for bruk av tvang

Hovedvilkåret for tvungent psykisk helsevern er at pasienten vurderes å ha en "alvorlig sinnslidelse". Dette er et begrep som benyttes i lovgivningen og som ikke tilsvarer noen klar psykiatrisk diagnose. Oftest er dette snakk om psykotiske tilstander eller tilstander med tilsvarende konsekvenser for pasientens funksjonsnivå og realitetsvurderende evne.

Frivillig undersøkelse og behandling skal ha vært forsøkt uten å ha ført frem, eller at det vurderes som åpenbart formålsløst.

Videre må ett av to alternative tilleggsvilkår være oppfylt. Det ene tilleggsvilkåret er at pasienten vurderes å ville oppnå merkbar bedring ved tvungent psykisk helsevern, eller å raskt bli svært dårlig uten slikt vern. Det andre alternative tilleggvilkåret er at pasienten vurderes å utgjøre en fare for seg selv eller andre uten tvungent psykisk helsevern.

Et nytt vilkår av september 2017 er at pasienten også skal mangle samtykkekompetanse for å kunne underlegges tvungent psykisk helsevern. Å mangle samtykkekompetanse innebærer å være ute av stand til å vurdere konsekvensene av valgene en tar. Bruk av tvang kan likevel gjennomføres hos samtykkekompetente pasienter dersom de er til nærliggende og alvorlig fare for sitt eget liv, eller andres liv og helse. 

Til slutt skal det foretas en helhetsvurdering av om tvungent vern er den klart beste løsningen for pasienten. Bruk av tvang skal innskrenkes til det strengt nødvendige og gjennomføres på en måte som ivaretar den enkeltes rettigheter, sikkerhet og integritet. Målet er å hindre skade, gi tilgang til rett og nødvendig behandling og bidra til at den enkelte gjenvinner kontroll over eget liv. Valg av virkemiddel og intensitet skal være rimelig og forsvarlig sett i forhold til den konkrete situasjonen.

Forrige side Neste side