Informasjon

Hasjbruk og bilulykker

Å kjøre bil påvirket av cannabis, dobler risikoen for å havne i en bilulykke.

Det viser en kanadisk studie. Samtidig er det i Norge blitt innført en fast grense for hvor mye cannabisstoffer man kan ha i blodet ved bilkjøring.

At cannabisbruk og bilkjøring hører dårlig sammen, er gammelt nytt. Årsaken er at misbruk av cannabis svekker hjernen og våre motoriske funksjoner.

Les også: Dette er cannabis

Sterkt utsatt

Nå viser en ny studie publisert i British Medical Journal1 at de som røyker hasj tre timer før de kjører bil, dobler sjansen for å havne i en bilulykke med alvorlige følger - som personskade eller død.

Metastudien er utført av forskere ved Dalhousie University i Halifax i Canada. Forskerne så på observasjonsstudier av kollisjoner mellom en eller flere bevegelige kjøretøyer på en offentlig vei der cannabisbruk var involvert.

Dette skal være den første studien som undersøker sammenhengen mellom bilulykker og cannabisbruk. Forskerne fra Canada undersøkte data fra ni studier, som omfatter nesten 49.500 bilulykker.

Misbruket av cannabis har gått i bølger, og det var lenge stabilt på 1970- og 1980-tallet. I løpet av 1990-tallet var det en stor økning i cannabis-bruken både i Norge og resten av Europa.

Hasj er det mest brukte illegale stoffet i verden. Cannabis er en samlebetegnelse på materiale fra planten Cannabis sativa. Dette er en plante som inneholder mange substanser som har fellesbetegnelsen cannabinoider. Det viktigste aktive virkestoffet er delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). Det er dette stoffet som i hovedsak gir rus.

Les også: Hva gjør hasj med helsa?

THC i blodet

Ifølge Folkehelseinstituttet2 kan THC påvises i blodet inntil et halvt døgn etter at man har røyket hasj, mens omdanningsstoffet THC-syre kan påvises i urinen i flere dager etterpå. Om man misbruker store doser gjentatte ganger, kan THC påvises i blodet i flere døgn etter siste inntak. Omdannelsesproduktet THC-syre kan påvises i urinen i flere uker etter siste cannabisblås.

Cannabis er sammen med metamfetamin og amfetamin det vanligste påviste illegale stoffet hos bilførere som er mistenkt for påvirket kjøring. Den siste undersøkelsen fra Folkehelseinstituttet viser at det i 2009 ble påvist THC i nesten 30 prosent av prøvene som ble tatt av bilførere som var mistenkt for kjøring i påvirket tilstand.

Forskerne bak den kanadiske undersøkelsen mener at det er nødvendig med mer informasjon om tetrahydrocannabinol (THC), som forårsaker svekkelse i kjøreferdighetene.

Les også: Fører hasjrøyking til tyngre stoffer?

Nye regler i Norge

Forskerne konkluderer med at denne informasjonen bør brukes som grunnlag for kampanjer som opplyser om hvordan narkotika påvirker kjøreferdighetene våre. Men også som bakteppe når retningslinjer for narkotika og bilkjøring skal utarbeides.

I Norge ble det imidlertid fra 1. februar 2012 innført nye regler som gjør det enklere å avsløre medikamentrus. Nå er det fastsatt en grense for hvor mye THC du kan ha i blodet når du kjører bil. Hvor lenge stoffet kan påvises i blodet, vil variere fra person til person, og avhenger av inntaksmåte og dosen.

Vegtrafikkloven sier at det er forbudt og straffbart å kjøre under påvirkning av både alkohol og andre rusmidler. For påvirkning av alkohol har Norge helt siden 1936 hatt en grense som definerer når kjøring er straffbart. Dette er som kjent ved 0,2 promille. For rusgivende legemidler og narkotika har det ikke vært fastsatt straffbarhetsgrenser.

Samferdselsdepartmentet skriver på sine hjemmesider at skyldspørsmål og straffeutmåling gjerne har vært basert på medisinske sakkyndiges vurderinger når det gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand. Dette har ført til at kjøring med alkohol har blitt behandlet strengere enn kjøring med narkotika. Flere andre europeiske land har innført, eller vurderer å innføre, straffbarhetsgrenser for andre rusmidler enn alkohol. Nå er Norge det første landet i verden som har innført både straffbarhetsgrenser og straffeutmålingsgrenser (det vil si grenser svarende til 0,5 og 1,2 promille) for andre stoffer enn alkohol.

Kilder

Referanser

  1. Asbridge M, Hayden J, et.al. Acute cannabis consumption and motor vehicle collision risk: systematic review of observational studies and meta-analysis. BMJ 2012; 344:e536: .
  2. Folkehelseinstituttet. Kraftig økning av bilførere som bruker metamfetamin. 13.02.2012. www.fhi.no.