Informasjon

Eldres alkoholbruk

Vi vet endel om unge menneskers rusbruk, men hva med de som er eldre?

Temaside om Korona

Bedre helse, store fødselskull etter krigen og lavere fødselstall i dag gjør at andelen eldre i befolkningen stadig øker.

Nå har forskere ved institutt for samfunnsmedisin ved NTNU brukt data fra HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) og satt søkelys på eldre menneskers misbruk av både alkohol og medikamenter.

Ved å se på endringer i drikkemønsteret blant eldre over tid, har forskerne skissert et mulig framtidsscenario knyttet til hvilke konsekvenser en økende bruk og misbruk av alkohol og rusmidler blant eldre kan få.

Les også: Fakta om alkohol

Hvor mye drikker eldre?

Forskningsrapporten viser at andelen eldre som sier at de ikke drikker i det hele tatt, er redusert mye fra de to første HUNT-undersøkelsene, gjort på midten av 80- og 90-tallet, og til den siste som ble gjort i 2006 - 08. Fra HUNT2 til HUNT3 har både kvinner og menn som er 60 år eller eldre doblet sitt alkoholinntak, og utgjør dermed aldersgruppen med den største relative økningen. Økningen gjelder begge kjønn og alle utdanningsgrupper.

Det er forbruket av vin som har økt mest, og det skiller seg ut blant de andre typene alkohol. Det har vært en markant økning i vindrikking fra HUNT2 til HUNT3 - og kvinner og menn oppgir omtrent samme gjennomsnittlige inntak.

Fra HUNT2 til HUNT3 er det også flere som rapporterer om at de har et problematisk forhold til alkohol. De som rapporterer om de største problemene, er mennesker med den høyeste utdanningen.

Selv om eldres drikkemønster avtar med årene etter at de har passert 60 år, er det likevel ganske vanlig blant de aller eldste å drikke alkohol regelmessig.

Når det gjelder å drikke større mengder alkohol, og bli beruset, blir dette sjeldnere etter hvert som de nærmer seg 80 år.

Les også: Dette er alkoholisme

Hva gjør alkohol med helsa?

Eldre er generelt mer følsomme for alkoholens virkninger og bivirkninger enn yngre. Det er på grunn av fysiske forandringer i kroppens omsetning av alkohol. Forskerne viser til engelske Institute of Alcohol Studies (IAS), som har dokumentert at eldre har en betydelig lavere toleranse for alkohol, noe som fører til at samme mengde alkohol kan ha en mer skadelig effekt på eldre enn hos yngre mennesker.

Les også: Råd til alkoholmisbrukerens partner

Forskerne refererer i sin rapport listen til IAS som forteller om fysiske og medisinske årsaker til at eldre har en lavere toleransegrense for alkohol:

  • Redusert nivå av kroppsvæske i forhold til fett gjør at eldre har mindre vannvolum som alkoholen kan løses ut i.
  • Redusert blodgjennomstrømning i lever påfører dette organet mer skade.
  • Leverenzymene blir mindre effektive, noe som fører til en mindre effektiv nedbryting av alkohol.
  • Endret reaksjonstid i hjernen gjør at alkoholen vil ha en raskere negativ effekt hos eldre enn hos yngre. Dette indikerer at samme mengde alkohol kan føre til høyere konsentrasjon av alkohol i blodet hos eldre enn hos yngre, og at alkohol i større grad og på flere måter hemmer hjernefunksjonen hos eldre.

Forskerne skriver i sin rapport: "Ifølge IAS hindrer alkohol koordinasjon og minne, og fører til forsterkede følelser som igjen kan føre til nedstemthet, irritabilitet og vold. I tillegg kan alkoholen påvirke fordøyelsen, noe som hindrer opptak av vitaminer og mineraler. Eldre spiser også mindre mat og trenger mindre energi. Ettersom alkohol og alkoholholdige drikker er energirike, kan dette i alvorlige tilfeller føre til redusert matinntak med fare for mangeltilstander og feilernæring."

Les også: Symptomer på alkoholisme

Utfordringen

I de nordiske landene, øker stadig andelen eldre. Parallelt med dette har det de siste tiårene skjedd store forandringer innenfor alkoholpolitikken, både i forhold til pris og tilgjengelighet.

Ikke bare lever eldre lenger, de har også en større økonomisk frihet enn tidligere og blir med dette en egen målgruppe for de som selger alkohol. Dette øker igjen sannsynligheten for storforbruk og at helseskadene knyttet til alkohol øker.

NTNU-forskerne skriver i sin rapport at det er en mangel på kunnskap om sosiale effekter og helseeffekter av alkoholbruk hos eldre både i de nordiske landene og resten av Europa.

Les også: Når far drikker

En økning i alkoholbruk og flere eldre i befolkningen kan bety at samfunnet vil få større utfordringer med alkoholmisbruk blant eldre i årene som kommer. Fremover vil det være viktig med mer forskning på alkoholbruk blant eldre. Det bør fokuseres på utvikling av gode screeninginstrument som er spesielt tilpasset eldre, slik at man tidlig kan fange opp individer med et problematisk drikkemønster. Forskerne skriver til slutt at kunnskap om alkoholbruk hos eldre bør i større grad inn i utdanning av helsepersonell.

Kilder

Referanser

  1. Bruk av alkohol og medikamenter blant eldre (60+) i Norge. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. www.ntnu.no