Informasjon

Er passiv hasjrøyking en god unnskyldning?

Er det mulig å teste positivt uten å røyke selv?

Enkelte som som tester positivt på cannabis i urinen bedyrer gjerne sin uskyld med passiv røyking.

Problemstillingen dukker opp fra tid til annen, i ulike sammenhenger: Kan en person som tester positivt på cannabis være "uskyldig", og kun blitt utsatt for passiv røyking? Holder det å stikke innom en fest, eller må man oppholde seg i ekstremt røykfulle rom for at det skal gi utslag på prøven?

I siste utgave av Tidsskrift for Den norske legeforening har Andreas Austgulen Westin og Lars Slørdal publisert en artikkel om temaet. De har gått gjennom alt av eksperimentelle studier, og forsøker å gi svar på hvor sannsynlig det er at passiv røyking fører til positiv en urinprøve.

- Vi konkluderer med at en urinprøve som inneholder cannabis, så og si alltid vil avspeile aktiv røyking, sier Westin til Nhi.no.

Sju ulike studier

Forfatterne har sett på sju ulike studier der forsøkspersoner er blitt passivt eksponert for cannabisrøyk. I to av studiene har de passive røykerne oppholdt seg i små rom uten ventilasjon med store mengder røyk i rommet. I de andre forsøkene oppholdt personene seg i rom med mer normale forhold og mer realistiske mengder cannabisrøyk.

Forsøkspersonene som oppholdt seg i små rom uten lufting, testet positivt på cannabinoider. I den andre gruppen var ingen av urinprøvene positive mer enn noen få timer etter eksponeringen og konsentrasjonene var lave.

Westin håper rapporten kan fungere som hjelp til tolkning i denne typen saker. For eksempel vil det ut fra dette materiale være mulig å vurdere troverdigheten av utsagn som ”jeg var innom en fest der det ble røyket”. Faktorer som størrelsen på rommet og hvor mye som ble røyket, er viktig å ta med i vurderingen. - Vi ønsker å gi retningslinjer på et område der det har vært mye forvirring og varierende rettspraksis. Vi konkluderer med at der er mulig at passiv røyking kan gi utslag på en test, men til det kreves helt spesielle omstendigheter, som ligger langt unna de forhold de fleste av oss risikerer å utsettes for i det virkelige liv, sier han.

Westin og Slørdal kan på grunnlag av studiene de har sett på med sikkerhet utelukke uvitende passiv røyking som årsak til positive prøver. Å utsette seg for passiv røyking under de forholdene som er beskrevet i de mest ekstreme forsøkene uten å forstå at det røykes cannabis på stedet, er neppe mulig.

Brukt i straffesaker

Folk blir testet for cannabis i flere sammenhenger. Det kan dreie seg om testing av et oppstartskull på befalskolen, ansatte på en oljeplattform eller utøvere på et idrettsarrangement. I tillegg kan bilførere, fengselsinnsatte eller foreldre som må dokumentere at de er rusfrie for å beholde omsorgsretten for barnet sitt, bli testet.

Positive prøver kan av og til stemme dårlig overens med påstandene til den som har avgitt prøven. Ifølge forfatterne av studien er det eksempler fra Storbritannia der straffesaker er blitt vunnet ved at man har prosedert med passiv røyking som forklaring på cannabisfunn i urinen. I Norge har problemstillingen dukket opp etter at idrettsutøvere har testet positivt.

1Det er en rekke faktorer som er avgjørende for hvorvidt man kan påvise cannabinoider i urin hos passive røykere. Konsentrasjonen av THC (det viktigste virkemiddelet i cannabisplanten) i luften er helt avgjørende. Konsentrasjonen i luften vil også være avhengig av størrelsen på rommet, mengden cannabis som røykes og ventilasjonen. I studiene der det er påvist høye cannabinoidkonsentrasjoner i urinen til ikke-røykeren, har eksponeringen vært stor og rommet ekstremt lite. Tiden fra eksponering til prøvetaking har også avgjørende betydning.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. A Westin, L Slørdal.. Passiv røyking av cannabis - hva skal vi tro? . Tidsskr Nor Legeforen 2009;; 129:109-13: 109-13.