Nyhetsartikkel

Hvor mange unge bruker cannabis?

Seks prosent av elever på videregående skole i Norge har brukt cannabis den siste måneden, viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Det er færre enn det ungdommene selv tror.

Undersøkelsen, som er utført ved Folkehelseinstituttet blant elever på videregående skoler, avslører at mange ungdommer har lite kunnskap om cannabis1.

Blant annet tror de at det er langt flere som bruker det, enn det faktisk er: 40 prosent trodde flere unge bruker rusmidler enn det som faktisk er tilfelle.

- Årsaken til dette er nok det samme som at ungdom tror at andre får lov til alt. Dette kalles majoritetsmisfortåelse og er ganske utbredt: veldig mange unge tror at andre unge gjør ting eller får lov til ting de selv ikke får eller gjør, sier Anne Line Bretteville-Jensen, forsker ved Folkehelseinstituttet, til NHI.no.

- De kvalitative intervjuene vi har gjort, bekrefter majoritetsmisforståelsen: Mange ungdommer har en absolutt tanke om at det er sånn det er, at alle andre gjør det. Det har vært en hypotese om at denne majoritetsmisfortåelsen gjør at flere bruker cannabis for at de vil være innafor. Om dette faktisk er tilfelle, vet man ikke. Men at det bidrar til det, er jo ikke utenkelig, sier hun.

Hvor mange bruker hvor mye?

Studien har fått navnet Cann20212 - der 3490 elever på videregående skole deltok. Studien er både en nettbasert spørreundersøkelse for alle elevene og kvalitative intervju med en mindre gruppe av deltakerne.

Resultatene viste følgende:

  • 20 prosent av ungdommene har en eller annen erfaring med å bruke cannabis - de har altså brukt cannabis en eller flere ganger i løpet av livet.
  • 15 prosent sier de har brukt cannabis i løpet av det siste året - litt over halvparten hadde brukt det noen få ganger.
  • 6,2 prosent sier de har brukt cannabis i løpet av de siste 30 dagene.

Undersøkelsen viser at det er mange som ikke har riktig informasjon om hva som skjer dersom de blir tatt for bruk eller besittelse av små mengder cannabis. Omtrent halvparten hadde ikke korrekt informasjon om dette, og noen mente bruk for eksempel førte til fengselsstraff eller at barnevernet ble koblet inn. Mens andre trodde bruken ikke ville gi konsekvenser i det hele tatt. En av tre var ikke klar over at cannabis er vesentlig sterkere i dag enn tidligere.

Kunnskapen om påvirkningen cannabis har på helse, var følgende:

  • En av tre visste at cannabisbruk kan gi akutt psykose.
  • To av tre visste at bruken kan utløse eller forverre psykiske lidelser.
  • To av tre visste at cannabis er mer skadelig for yngre enn eldre brukere.
  • Elevene både undervurderte og overvurderte skadepotensialet til cannabis.

Bretteville-Jensen sier at et viktig funn er nettopp det at en del ungdom mangler kunnskap. Både om hvor mange som faktisk bruker cannabis, men også om helseskader og hva som faktisk skjer hvis de blir tatt. Det at de mangler kunnskap om selve stoffet - at de ikke vet hvor sterkt det er - er viktig informasjon som kan brukes i forebyggingsarbeidet.

- Kunnskap alene endrer nok ikke adferden, men kunnskap er en betingelse for at man skal kunne foreta informerte valg, sier hun.

Undersøkelsen til FHI viser at mer enn en av tre elever oppga at de ikke hadde fått eller søkt informasjon om cannabis. Av de elvene som hadde søkt informasjon, er sosiale medier, Internett og venner de viktigste kildene.

Bruk på fester og skole

Det er mest vanlig at ungdommene bruker cannabis på fester eller når de er sosiale. Men mange sier også at de bruker det alene, og blant de som har brukt cannabis mer enn et par ganger, er det 15 prosent som oppgir at de har brukt det på skolen.

Forskerne bak studien spurte ungdommen med cannabiserfaring om hvorfor de ikke bruker det oftere. Her oppgir de at ønsket om ikke å bli tatt av politiet og hensynet til foreldre veier tyngst. Deretter kommer faren for avhengighet og prisen på cannabis.

Undersøkelsen viser at 37 prosent av elvene oppga at de enkelt kunne skaffe seg cannabis om de ønsket. 39 prosent var blitt tilbudt cannabis, uten at de takket ja til tilbudet.

Blant dem som oppga at de aldri hadde brukt cannabis, var det en lavere andel som hadde blitt tilbudt (28 prosent) enn blant dem med egen cannabiserfaring (84 prosent).

Jevn bruk

Bretteville-Jensen forteller at bruken av cannabis har vært stabil i flere år. Denne aktuelle undersøkelsen fra Folkehelseinstituttet er en tverrsnittsundersøkelse, og kan ikke si noe om økningen.

- Men OsloMet gjennom «Ungdata» gjør årlige undersøkelser blant elever på videregående, og tallene vi har stemmer godt overens med dem, sier hun.

- Vi ser at det har vært en viss økning i cannabis-bruk før pandemien, og en liten nedgang under pandemien. Men dette er kun snakk om små endringer, og her kan måten man spør på og hvilke aldergrupper som blir spurt, påvirke. Bruken har stort sett vært stabil de siste ti årene, sier hun.

Bruken av alkohol og tobakk har gått ned blant ungdommer, og slik sett kunne man forvente en nedgang også i cannabis-bruken.

- Rundt årtusenskiftet var narkotikabruken høyere blant de yngste. Deretter gikk bruken ned og den har vært stabil de siste årene, sier hun.

Kilder

Referanser

  1. FHI, Ungdom flest bruker ikke cannabis, 2022 www.fhi.no
  2. Publikasjoner fra FHI, Cann2021: En studie om cannabiserfaringer, kunnskap og holdninger blant elever på videregående skoler, Anne Line Bretteville-Jensen, Jasmina Burdzovic Andrea, Silje Louise Dahl, Dina Heider Hov. nhi.no