Informasjon

Ibogain

Ibogain er et lengevirkende hallusinogen som av noen anvendes i behandling av opioid-avhengighet og liknende avhengighets-syndromer. Det forekommer naturlig i en rekke av plantene i gravmyrtfamilien.

Hva er ibogain?

Iboga

Ibogain er en substans fra planten Tabernanthe iboga (svart klaseormdrue) som vokser vilt i regnskog, spesielt i Vest-Afrika. Ibogain er et hallusinogent indolalkaloid som først ble isolert i 1901. Det har egenskaper som av noen hevdes å være gunstige i behandling av avhengighet. De faktiske mekanismene for effekt er ikke entydig klarlagt, og verken effekt over tid eller sikkerhet ved bruk er vitenskapelig dokumentert1. En større, vitenskapelig database over naturmedisinske substanser oppgir kort at det foreligger for lite vitenskapelige data til å evaluere effekter eller sikkerhet av ibogain2-3.

Bruk av ibogain for behandling av opioidavhengighet synes å øke i omfang internasjonalt (RELIS 2014), men fremdeles er det mangel på publiserte studier som undersøker virkningsmekanisme, bivirkningsprofil, effekt på kort og lengre sikt og optimalt behandlingsregime. Pasientgruppen kan være spesielt utsatt for alvorlige bivirkninger på grunn av langvarig misbruk av opioider, mulig misbruk av andre substanser og ernæringsstatus. Det er registrert 19 dødsfall relatert til ibogainbehandling utenfor Vest-Afrika i perioden 1990 til 2008, men det er forhåpninger om at screening- og behandlingsprotokoller utviklet av helsepersonell reduserer risikoen for fatale bivirkninger.

Det finnes interessegrupper som har en positiv holdning til bruk av ibogain, og som også viser til meddelelser om enkeltindivider som har hatt nytte av midlet. Denne informasjonen er basert på rapporter fra RELIS, Regionale legemiddelinformasjonssentre.

Neste side