Informasjon

Fleinsopp

Fleinsopp er en giftig sopp på den måten at den gir en hallusinogen effekt. Den er derfor også klassifisert som et narkotisk stoff.

Fleinsopp

Spiss fleinsopp (Psilocybe semilanceata) vokser om høsten, fra august til midten av oktober. Den finnes i næringsrik gressmark og er vanlig så langt nord som til Troms.1

Spiss fleinsopp er en vanskelig sopp å identifisere, og den har flere forvekslingsarter med liknende voksesteder, for eksempel arter av trevlesopper og klokkehatter.1 Fatale følger etter forveksling med spiss giftslørsopp er rapportert.

Tørket norsk sopp inneholder 0,2-2,0 % psilocybin (altså betydelig variasjon). Det er beskrevet at psilocybin brukes i hallusinogen rushensikt i perorale doser fra 2-8 mg. Toksisk dose avhenger av innholdet av psilocybin i soppene og vil derfor kunne variere betydelig.2

Bruk og besittelse av spiss fleinsopp er forbudt og rammes av straffeloven. Den er oppført på Legemiddelverkets liste over narkotiske stoffer.

Inntak uten rushensikt

Fleinsopp gir symptomer fra 20 minutter til 2 timer etter inntak. Vanlige symptomer er hallusinasjoner, uro, angst og forvirring. Inntak kan utløse psykoser. Det anbefales å ta kontakt med Giftinformasjonssentralen (telefon 22591300) ved ufrivillig inntak.1

Inntak i rushensikt

Virkningen inntrer rask, innen 20-60 minutter etter inntak. Maksimumseffekten sees 1,5-2,5 timer etter inntak, før symptomer og tegn gradvis avtar. Symptomfrihet inntrer normalt etter 6 timer. Virkning utover 9-12 timer forekommer sjelden, med mindre det er utløst spesielle alvorlige psykiske tilstander.2

Soppen inneholder stoffene psilocybin og psilocin, som gir en rus umulig å skille fra LSD-rus om man ikke på forhånd vet hva man inntar. Både rå, tilberedt og tørket sopp gir hallusinogen virkning.

De fleste inntak i rushensikt vil gi milde og ukompliserte symptomer. Psykiske symptomer dominerer, med uvirkelighetsfølelse, forandret tids- og stedsoppfatning og eufori. Illusjoner og hallusinasjoner forekommer, mest i forhold til syn og følelser.2 Som regel vil man oppleve en intens lykkefølelse, men man kan også få angstfulle opplevelser. Dette kan variere innefor en og samme rusepisode.

Kroppslige symptomer ligner dem man ser etter adrenalinpåvirking: utvidete pupiller, rødhet i huden, økte senereflekser, hurtig hjertefrekvens, forhøyet blodtrykk, økt kroppstemperatur og pustefrekvens. Svimmelhet, munntørrhet og skjelving kan forekomme.2

Negative effekter av fleinsopp

Det er ikke påvist fysiske skadevirkninger. Risikoen er først og fremst knyttet til de farer man kan utsette seg for i ruset tilstand når realitetsbildet blir forvrengt. I tillegg kan brukere få en rekke uheldige psykiske effekter av stoffet både under rus og i etterkant, også ved enkeltepisoder.

Ved alvorlige forgiftninger/overdoseringer vil det ofte utvikles kraftige psykiske symptomer (såkalte "bad trips") med panikkangst, desorientering, agitasjon, aggressive handlinger. Hos disponerte vil depresjon, angst og schizofreniliknende psykoser kunne bryte ut. Psykosen kan vedvare i lengre tid etter at rusmiddelet har gått ut av kroppen.

Psilocin er noe fettløslig og kan derfor lagres i hjernens fettvev. Tilfeller av "flashbacks" med gjenopplevelse av tidligere rusfenomener som for eksempel angst- og panikkreaksjoner kan sannsynligvis forekomme flere uker og måneder etter inntak.2 Dette kan være fatalt ved f.eks. bilkjøring.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Spiss fleinsopp er en giftig sopp. Giftinformasjonssentralen. Sist oppdatert 04.09.2015
  2. Sopp som gir sentralnervøs påvirkning - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Giftinformasjonssentralen. Sist vurdert 2015