Informasjon

Kokain og crack

I vestlige land er det sniffing og røyking av kokain som dominerer. Kokain kan også settes intravenøst eller tas som tabletter.

Hva er kokain?

Kokain er et sentralstimulerende stoff som påvirker signaloverføringen i hjernen. Det er et alkaloid som stammer fra buskplanten Erythroxylon cocae, kokaplanten. Denne buskplanten dyrkes spesielt i de østlige områdene av Andesfjellene, særlig i Colombia, Bolivia og Peru. Mer enn 80 prosent av kokainhandelen i verden er i dag kontrollert av mafiaen i latinamerikanske land.

Kokabladenes virkninger har vært kjent i flere tusen år. De har vært brukt i forbindelse med religiøse hendelser, mystiske seremonier, hardt arbeid og i medisinsk øyemed. I dag brukes kokain som et rusmiddel med svært kraftig virkning. Røyking, injisering og sniffing av sterke kokainforbindelser gir hurtig innsettende og kraftig rus, med stor fare for avhengighetsutvikling.

Kokain regnes i dag som det sterkeste narkotiske stoffet som finnes, og er også det stoffet som har den sterkeste avhengighetsskapende egenskapen. Misbrukere utvikler i liten grad toleranse for stoffet, dvs. at man ikke trenger å øke dosene for å få den samme rusen ved lang tids bruk.

Siden 1980-årene har bruk av kokain som rusmiddel økt kraftig i USA. Mens kokain tidligere var mest utbredt i øvre samfunnslag, har bruken nå spredt seg også til lavere sosiale lag. I den årlige undersøkelsen av befolkningens narkotikabruk i Norge i 2017 oppga 6,6 prosent av spurte
personer i alderen 16–34 år å ha brukt kokain minst en gang. En betydelig del av kokainbruken foregår trolig i lukkede miljøer. Det kan derfor være mørketall som ikke fanges opp av undersøkelser og beslag.

I Norge har antallet beslag og beslaglagt mengde kokain økt noe de siste årene. Kokain er det stoffet som blir beslaglagt fjerde hyppigst, etter cannabis, amfetamin og benzodiazepin. I 2020 gikk antall beslag av kokain ned med 15 prosent i Oslo, men mengden beslaglagt kokain mer enn firedoblet seg.

Ulovlig produsert kokain inneholder ofte en rekke andre aktive og inaktive stoffer, hvorav flere kan være helseskadelige i seg selv.

Neste side