Informasjon

Populærmusikk pusher rusmidler

Studier viser at ungdom daglig blir eksponert for gjennomsnittlig 84 henvisninger til bestemte rusmidler. Enkelte sjangre er verre enn andre - for mens ni prosent av de mest populære popsangene inneholder slike henvisninger, er tallene for rap hele 77 prosent.

I en studie som ble publisert i Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine i februar 20081, har forfatterne sett på hvordan rusmidler blir skildret i populær musikk. De analyserte de 279 mest populære sangene (ifølge Billboard magazine) fra 2005 for å finne innhold som hadde med rusmidler å gjøre. Forfatterne definerte tobakk, alkohol og andre narkotiske stoffer som rusmidler.

77 prosent av rapsanger henviser til rusmidler

Konklusjonen på studien er at en gjennomsnittlig ungdom daglig blir eksponert for 84 henvisninger til bestemte rusmidler gjennom popmusikk. Eksponeringen varierer svært etter sjanger. Måten bruken blir skildret på i popmusikk, er hyppig motivert av jevnaldrendes aksept og kjønn, og er i høy grad positive til bruk av slike midler.

93 av de 279 sangene (33 prosent) skildret bruk av rusmidler med gjennomsnittlig 35 henvisninger per sang. I popsanger inneholdt ni prosent av sangene slike henvisninger. Det samme gjaldt for 14 prosent av rockesangene, 11 prosent av hiphop og R&Bsangene, 36 prosent av countrysangene, og hele 77 prosent av rap-sangene.

3 prosent av de 279 sangene skildret tobakksbruk, 24 prosent av sangene skildret alkoholbruk, 14 skildret bruk av marijuana og 12 prosent av sangene skildret bruk av andre rusmidler.

Bare fire prosent frarådet bruk av rusmidler

I de 93 sangene som inneholdt budskap om rusmidler, var motivet for å bruke dette sosialt press/press fra venner og sex. Bruken var forbundet med festing i 54 prosent av tilfellene, med sex i 46 prosent av tilfellene, med vold i 29 prosent av tilfellene, og med humor i 24 prosent av tilfellene. 68 prosent av sangene skildret flest positive konsekvenser ved bruk av rusmidler - og fremmet at det hadde positiv effekt sosialt, seksuelt, økonomisk eller emosjonelt. 15 av sangene assosierte rusmidler med bruk av kjøretøy. Kun fire prosent av sangene inneholdt et budskap som frarådet bruk av rusmidler. Alle disse var rockesanger.

Gjennomsnittlig var det 35 henvisninger til rusmidler per time i studiens utdrag. Dette varierte fra 2,1 henvisninger i timen ved å lytte utelukkende til popmusikk, til 104,5 henvisninger i timen for de som lyttet utelukkende til rap.

Kan være en sterk risikofaktor

Ettersom nyere studier antyder at det å se røyking på film er en av de sterkeste risikofaktorene for selv å begynne å røyke, er det rimelig å anta at det å lytte til slike budskap om rusbruk i musikk, også er en sterk risikofaktor for å prøve ulike rusmidler. I tillegg er musikk kjent for å være nært knyttet til personlig identitet. Mange unge prøver å kle seg og oppføre seg som idolene sine.

Den forebyggende rusundervisningen ungdommene får gjennom skolen, kan ikke komme i nærheten av den mengden positiv eksponering ungdommene får gjennom musikken, mener forfatterne. Dermed anbefaler de at nye metoder tas i bruk for å hindre at ungdom tar til seg det positive rusmiddel-budskapet. Kanskje bør ungdommene få opplæring i å analysere, tolke og bli mer bevisste på hvilke budskap de får gjennom ulike medier.

Forfatterne påpeker at studien ikke har sett på hva slags effekt budskapet har på unge, den har kun undersøkt innholdet i sangene. Fremtidige studier bør derfor se nærmere på hvilken effekt disse budskapene faktisk har på lytterne.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Primack BA, Dalton MA, Carroll MV, Agarwal AA, Fine MJ. Content analysis of tobacco, alcohol, and other drugs in popular music.. Arch Pediatr Adolesc Med 2008; 162: 169-75.