Informasjon

Røykeavvenningsmedisiner

Det finnes sannsynligvis ingen enkelttiltak som er viktigere for å fremme god helse og forebygge alvorlig sykdom enn det å slutte å røyke! Et hjelpemiddel er medisin som demper røykesuget.

Det brukes store ressurser for å finne fram til midler som kan hjelpe de som er avhengige med å komme ut av den vonde sirkelen. Blant hjelpemidlene er medikamentene bupropion (salgsnavn Zyban®) og vareniklin (Champix®).

Røykeavvenningsmedisinene

Bupropion er et medikament som egentlig tilhører en gruppe medisiner som brukes mot depresjon. Zyban® er imidlertid bare registrert for røykeavvenning. Hvorfor dette midlet virker, er ikke sikkert avklart, men forsøk har vist at bruk av medikamentet i forbindelse med planlagt røykeavvenning demper røykesuget, og derved bidrar det til å øke andelen av røykere som lykkes i sitt forøk på å slutte.

Vareniklin er et middel som blokkerer nikotinreseptorer på nerveceller. Middelet konkurrerer med nikotin om det samme bindingsstedet og binder seg sterkere til reseptoren enn hva nikotin gjør. Dette reduserer belønnings- og forsterkningseffektene ved røyking, samtidig som vareniklin gir tilstrekkelig stimulering til å lindre røyketrang og avvenningsproblemer. Sikkerhet og effekt av vareniklin er blitt vurdert hos røykere med stabil hjertekarsykdom, og forekomsten av hjertekar-relaterte hendelser var lav.

Bruk av medisinene

Det aller viktigste ved røykeslutt er at den som røyker er motivert. Dersom du ikke er motivert, er det ingen grunn til å forsøke disse hjelpemidlene. Medikamentene anbefales brukt i til sammen åtte uker (bupropion) eller tolv uker (vareniklin).

Bupriopion

  • Start mens du fortsatt røyker, bruk én tablett (150 mg) daglig i seks dager, deretter én tablett to ganger daglig
  • Etter å ha brukt tablettene i sju dager slutter du å røyke, og du fortsetter med én tablett to ganger daglig i sju uker
  • Hos eldre over 70 år, anbefales halv dose

Vareniklin

  • Dag 1-3: 0,5 mg én gang daglig.
  • Dag 4-7: 0,5 mg to ganger daglig.
  • Fra dag 8 til behandlingsslutt: 1 mg to ganger daglig.
  • Du bør fastsette en dato for røykeslutt. Dosering bør vanligvis igangsettes en til to uker før denne datoen.
  • Dersom du har klart å slutte å røyke etter 12 uker, kan tilleggsbehandling på ytterligere 12 uker med 1 mg to ganger daglig vurderes.
  • Ved høy risiko for tilbakefall kan gradvis reduksjon av dosen vurderes.

Medikamentet kan også brukes sammen med nikotinerstatningsmidler.

Er det bivirkninger ved behandlingen?

Ja! - Alle virksomme medisiner kan ha bivirkninger. Plagsomme bivirkninger ved disse medikamentene er sjeldne, men de kan forekomme. Det kan være vanskelig å tolke bivirkninger i en fase der man slutter å røyke, fordi røykestoppen i seg selv fører til uro, rastløshet, svimmelhet og lignende.

Bivirkninger som er rapportert for bupropion, er munntørrhet,  kvalme og forstoppelse. Det er også rapportert noen få tilfeller hvor brukeren er blitt deprimert - dette er overraskende siden dette egentlig er et legemiddel som benyttes mot depresjon. Andre psykiske forandringer kan også forekomme, men som nevnt kan dette også være en side ved avhengigheten.

Røykeslutt

Det er rapporter om at bruk av bupropion kan føre til kramper, det er beregnet at en av tusen som bruker medikamentet, kan få denne alvorlige bivirkningen. Preparatet skal derfor ikke brukes av personer med nåværende eller tidligere krampetendens. Preparatet skal heller ikke brukes av personer med anoreksi eller bulimi, ved alvorlig depresjon eller dersom man bruker en type medikamenter mot depresjon som kalles MAO-hemmere. Medikamentet skal ikke brukes av gravide som slutter å røyke, fordi effekten på fosteret ikke er avklart. Dersom en samtidig med røykeslutt driver med brå avvenning av alkohol eller vanedannende medisiner, frarådes bruk av bupropion.

Vanlig bivirkninger med vareniklin er kvalme, hodepine, unormale drømmer, søvnløshet/søvnighet, mageplager, munntørrhet, svimmelhet, økt matlyst.

Dersom du opplever ubehag eller plager som du mener kan settes i forbindelse med medisinbruken, skal du alltid mistenke at medisinen kan være årsaken. Siden dette ikke er noen livsnødvendig medisin, anbefales stans i behandlingen dersom bivirkningene er plagsomme.

Vil du vite mer?