Informasjon

Skadelig bruk av rusmidler og rusmiddelavhengighet

Hvordan behandles rusmiddelavhengighet?

Etter hvert som de negative følgene blir mer og mer følbare, kan en rusavhengig komme i en fase som kan ses på som et vendepunkt. Vedkommende har da gjerne en oppfatning av at det er farlig å gå videre. Da kan veien ut begynne, en fase som kan ta lang tid hvis avhengigheten har vært langvarig.

Den viktigste behandlingen kan utvilsomt gis i den tidlige fasen, hvor vedkommende ikke har blitt låst fast i sitt rusmiddelmisbruk. For å komme til behandling må ofte skole eller foreldre ta ansvar og oppdage rusmiddelbruken, da den unge sjelden selv oppsøker behandlingsapparatet.

Mange unge rusavhengige får sitt første møte med behandlingsapparatet i sammenheng med forgiftninger, hvor de legges inn på sykehus for behandling. Den reelle behandlingen av selve stoffmisbruket er likevel underlagt sosialomsorgen og den psykiatriske delen av helsetjenesten. Her ytes hjelp til å bedre psykisk helse, øke sosial tilpasning, bedre forhold innen familie, vedlikeholde kroppslig helse og øke evnen til å fungere normalt i et samfunn. Sistnevnte kan innebære et tilbud om sysselsetting i en arbeidsvirksomhet, skoletilbud, bedring av boforhold med videre. Flere institusjoner er tilknyttet omsorgen av rusavhengige, deriblant kollektiver, uteseksjoner og frivillige organisasjoner.

For dem som har en avhengighet av heroin eller andre opioider, kan Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) være aktuelt.

Forrige side Neste side