Nyhetsartikkel

Bedre overlevelse med kvinnelige lege

En amerikansk studie har sammenlignet overlevelse etter 30 dager og antall reinnleggelser blant pasienter som har blitt behandlet av kvinnelige og mannlige leger.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Studien ble publisert i det amerikanske legetidsskriftet JAMA i desember 20161.

Ulikheter i praksismønstre mellom kvinnelige og mannlige leger kan spille en viktig rolle for utfallet, skriver forfatterne.

Målet med studien var å undersøke om det var forskjell på dødelighet og reinnleggelser blant pasienter som ble behandlet av henholdsvis kvinnelige og mannlige leger ved sykehusinnleggelse.

Pasientene

Pasientene i studien var et utvalg på 20 prosent av mottagere av Medicare fee-for-service som var 65 år eller eldre, og som ble innlagt med en medisinsk tilstand og behandlet i perioden januar 2011 til desember 2014.

Forfatterne så på forbindelsen mellom legens kjønn og 30 dagers dødelighets - og reinnleggelsesandel, justert for karakteristika hos lege og pasient. Leger av begge kjønn ved de samme sykehusene ble sammenlignet. Forfatterne undersøkte kun leger som fokuserte på sykehusbehandling. De undersøkte også om ulikhetene i pasientenes utfall varierte etter sykdom, eller underliggende alvorlighetsgrad av sykdommen.

Totalt ble 1.583.028 sykehusinnleggelser brukt til å analysere 30-dagers dødelighet etter innleggelse, og 1.540.797 ble brukt til analyser om reinnleggelser.

Ulikheter i praksismønstre

Pasienter som ble behandlet av kvinnelige leger, hadde lavere 30-dagers dødelighet enn de som ble behandlet av mannlige leger (11,07% vs 11,49%, justert risikodifferanse 0,43%, 95%CI fra 0,57% til 0,28%, p< 0.01). Antall pasienter for å hindre ett dødsfall var 233.

Pasienter som ble behandlet av kvinnelige leger hadde også lavere andel 30-dagers reinnleggelse. (15,02% vs 15,57%, justert risikodifferanse 0,55%, 95 %CI fra 0,71% til 0,39%, p<0.01) Antall pasienter for å forebygge en reinnleggelse var 182.

Forfatterne konkluderer med at eldre personer som legges inn på sykehus og behandles av kvinnelige leger, har lavere andel dødelighet og reinnleggelser enn de som blir behandlet av mannlige leger.

Funnene antyder at det er ulikheter i praksismønstre hos leger av ulikt kjønn. Dette kan ha stor klinisk betydning for pasientutfall.

Fra NHI sin side må det tilføyes at forskjellene mellom kjønnene er små, men det høye antallet pasientobservasjoner som inngikk i studien, viser at forskjellene likevel er statistisk signifikante.

Større sannsynlighet for å følge retningslinjer

I innledningen til studien skriver forfatterene at litteraturen viser at kvinnelige leger har større sannsynlighet for å følge kliniske retningslinjer, oftere gir forebyggende behandling, bruker mer pasientrettet kommunikasjon, og yter like godt eller bedre enn menn på standardiserte undersøkelser. De gir også flere psykososiale råd til pasientene enn deres mannlige kollegaer gjør.

Til tross for at bevis tyder på at kvinnelige leger kan gi pleie av høyere kvalitet enn menn, argumenterer noen for at karriereavbrytelser i forbindelse med familieforøkning, høyere andel deltidsansatte, og oftere behov for å gjøre kompromisser mellom hjem og arbeid, kan gå ut over kvaliteten på pleien som kvinnelige leger gir - og slik rettferdiggjøre høyere lønnsinntekter blant mannlige leger. Derfor er det behov for studier som sier om pasientutfallet varierer mellom de som blir behandlet av kvinnelige og mannlige leger.

Kilder

Referanser

  1. Tsugawa Y, Jena AB, Figueroa JF. Comparison of Hospital Mortality and Readmission Rates for Medicare Patients Treated by Male vs Female Physicians. JAMA Intern Med 2016. jamanetwork.com