Informasjon

Donasjon og obduksjon

Donasjon av organ kan gjøres både fra levende og avdøde personer. Obduksjoner er en medisinsk undersøkelse som foretas for å vurdere dødsårsak og sykdomsutviklingen hos den avdøde.

Genetiske undersøkelser

Ved genetiske undersøkelser som tas for å si noe om risikoen for at du i fremtiden utvikler en sykdom, må du på forhånd gi et skriftlig samtykke. Ved slike undersøkelser skal legen gi deg omfattende veiledning. Informasjon fra en slik undersøkelse kan ikke formidles til andre, for eksempel forsikringsselskaper eller arbeidsgivere. Det gjelder selv om du samtykker til at opplysningene utleveres.

Genetiske undersøkelser kan bare utføres på barn under 16 år hvis undersøkelsen kan påvise forhold som kan forhindre eller redusere helseskade hos barnet ved behandling. Foreldre/foresatte må gi skriftlig samtykke til undersøkelsen.

Adgang til donasjon av organer

Man kan gi samtykke til at organer eller annet biologisk materiale fjernes og brukes til behandling av sykdom eller skade hos en annen. Transplantasjon kan bare foretas når det ikke foreligger nærliggende fare for liv og helse for den som gir organet.

Hvem kan bli organdonor?

Alle kan si ja til å bli organdonor. Det er kun personer som dør av en hode- eller nakkeskade (ulykke, blodpropp eller blødning), og som blir behandlet i respirator på et av landets 25 donorsykehus, som kan bli donor. Men alle kan si ja til å bli donor, det bestemmer du selv. Du må skriftlig eller muntlig ha gitt ditt samtykke. Det holder at du har sagt ifra til dine pårørende.

Organer fra avdøde personer

Fra avdøde personer som har gitt skriftlig eller muntlig samtykke til det, kan organer og annet biologisk materiale benyttes til behandling av sykdom eller skade hos en annen. Pårørende skal spørres om avdøde ville ha motsatt seg. Donasjon kan ikke gjennomføres dersom en av de nærmeste pårørende til den døde nekter, dersom det ikke er mulig å få kontakt med de pårørende, eller når avdøde ikke har pårørende. 

Personer som har fylt 16 år, har rett til å samtykke til at donasjon av organ, celler og vev kan gjennomføres etter at de er døde. Når avdøde har gitt samtykke, kan pårørende ikke nekte donasjon.

Dødsfall og obduksjon

Pasienter som dør på sykehus, skal tas hånd om med respekt og verdighet. Sykehuset kan obdusere en død person med mindre personen selv, eller pårørende, har reservert seg mot dette.

Obduksjoner er en medisinsk undersøkelse som foretas for å vurdere dødsårsak og sykdomsutviklingen hos den avdøde. I tillegg er obduksjon en viktig kilde til generell kunnskap om kroppens reaksjoner på behandling og sykdom, og om sykdommer i befolkningen.

Les mer om medisinsk obduksjon.