Nyhetsartikkel

Førerkort og respirasjonssvikt (KOLS)

Helsekravene for førerkort ved sviktende lungefunksjon (respirasjonssvikt er først og fremst rettet mot pasienter med KOLS.

[imported]
[imported]

Kriteriene for oppfylte helsekrav er definert som stabile blodgassverdier i ro. Når O2-metning er vedvarende under 90 prosent, eller når FEV1 synker under 30 prosent av forventet, skal det innhentes uttalelse fra relevant spesialist.

Førerkortgrupper

  • Førerkortgruppe 1 består av de lettere klassene motorvogner (mopeder, motorsykler, personbiler, beltekjøretøy og traktorer).
  • Førerkortgruppe 2 består av kjøretøy tyngre enn 3500 kg og opp til med vogntog.
  • Førerkortgruppe 3 består også av tyngre kjøretøy beregnet for frakt av personer (personbefordring) (buss og taxi), samt utrykningskjøretøy og andre kjøretøy som krever kjøreseddel eller kompetansebevis.

Helsekravene for førerkortgruppe 1 er oppfylt ved stabile verdier for blodgasser(: pO2>7,3 kPa og pCO2< 6,7 kPa). For førerkortgruppe 2 og 3 og samme verdier for blodgassmåling, er helsekravene oppfylt dersom vurdering av spesialist bekrefter at det ikke er fare for episoder med lavere verdier for blodgasser.

For personer som har stabile verdier for blodgasser (av samme verdi som angitt over) med sikker tilførsel av oksygen under kjøring, er helsekravene oppfylt etter vurdering av spesialist dersom tilstanden er stabil og det ikke foreligger kognitiv svekkelse, og det er tilstrekkelig muskelkraft til sikker kjøring. Helsekravene til førerkortgruppe 2 og 3 er ikke oppfylt.

Kilde: Helsedirektoratet.no