Informasjon

Hvorfor gjør leger feil?

I likhet med alle andre så gjør også leger feil. Problemet er at slike feil ofte går ut over pasienten, og feilen kan i noen tilfeller være skjebnesvanger. Forklaringene på at feil oppstår, er mange.

Sentrale oppgaver i arbeidsdagen til leger som håndterer pasienter, er å klargjøre medisinske problemstillinger, tolke observasjonene og ta beslutninger om utredning, behandling, andre tiltak. I mange av disse situasjonene finnes ingen klar fasit på hva som er den mest korrekte løsningen.

Mens allmennleger svært ofte løser de faglige utfordringene alene eller sammen med pasienten, er det vanligere at sykehusleger arbeider i team. Slik sett er allmennlegen ofte uten et faglig korrektiv, mens sykehusleger lettere kan konferere med eller blir korrigert av kolleger om medisinske beslutninger. Men også sykehusleger vil til tider befinne seg i situasjoner der de er alene om å treffe tiltak.

Kommunikasjonssvikt

En hyppig årsak til legefeil er kommunikasjonssvikt. Det kan være at legen ikke lytter godt nok og går glipp av viktig informasjon som pasienten gir. Lege og pasient har ofte ganske forskjellige oppfatninger om sykdomsbildet, og pasienten har andre forestillinger, tanker, bekymringer om hva symptomer og tegn betyr, enn legen. Da er det legens oppgave å klargjøre slike forskjeller i oppfatning og sikre at lege og pasient får en felles forståelse av problemet og de tiltak som iverksettes. Trening i denne formen for kommunikasjon har blitt en sentral del av medisinstudiet ved de fleste universiteter, men det forhindrer selvfølgelig ikke at misforståelser og kommunikasjonssvikt fortsetter å oppstå.

Neste side