Informasjon

Informasjon gir styrke

Temaside om Korona

En rettighet

Å holde seg oppdatert og skaffe seg god, saklig informasjon som angår deg, din helse og din sykdom er med på å gjøre deg til en sterkere og bedre bruker av helsetjenester. Eller som NOU-innstillingen (Norges offentlige utredninger) "Fra stykkevis til helt" påpeker:

"Brukere som medvirker i planlegging, gjennomføring og oppfølging av egen helsehjelp er bedre istand til å mobilisere egne ressurser og opplever høyere kvalitet på sitt tilbud. Dette bedrer ikke bare prognosen for gode resultat. Det har også en viktig egenverdi for brukeren. Gjennom deltakelse og påvirkning vil brukeren også bidra til å fremme samhandling mellom aktørene. I sum gir dette bedre helsetjenester og bedre ressursutnyttelse."

Derfor har vi også en pasientrettighetslov hvis formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten. Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker og helse- og omsorgstjenesten, fremme sosial trygghet og ivareta respekten for den enkelte pasients og brukers liv, integritet og menneskeverd.

Dersom du fortsatt synes det er vanskelig å kreve mer informasjon om det som angår deg og din helse, skal du huske følgende som også er hentet fra innstillingen "Fra stykkevis til helt": "Helsetjenestens verdigrunnlag må gi rom for at pasienten har ønske om og kompetanse til å gjøre egne valg. I et demokratisk perspektiv må det også ses på som en rettighet at vi som borgere kan utøve innflytelse på beslutningssystemene."

Forrige side Neste side