Informasjon

Informasjon gir styrke

Kunnskap om egen sykdom er viktig for å få best mulig utbytte av behandlingen.

Temaside om Korona

Skaffer du deg informasjon og kunnskap om egen helse og sykdom, står du sterkere rustet til å delta i avgjørelser som angår din helse. Dessuten reduserer det byrden av uførhet og sykdom, og du vil få bedre nytte av konsultasjonene med leger og annet helsepersonell.

Vil ha mer informasjon

Formålet med NHI.no er å gi deg god og lett tilgjengelig informasjon om helse og sykdom. Undersøkelser viser at de fleste pasienter vil ha mer informasjon om alle aspekter innen behandling og helsetjenester, og at mange ønsker å delta i avgjørelser som angår egen helse. Dessverre undervurderer mange leger pasientenes ønske om informasjon, og kanskje burde vi som pasienter bli flinkere til å be om dette. Kunnskap om egen helse og sykdom er en kilde til å leve et sunnere liv, å leve lettere med sykdom, og det reduserer byrden av sykdom og uførhet.

Ifølge legenes etiske retningslinjer har "pasienten rett til informasjon om egen helsetilstand og behandling". Videre heter det at "pasienten skal informeres i den utstrekning pasienten ønsker det". I en travel hverdag er det ikke alltid det blir slik. Kanskje er vi redde for å "plage" legen med mange spørsmål, kanskje blir tiden for knapp, kanskje forstår vi ikke alt som blir sagt eller kanskje kan det være vanskelig å huske hva legen har sagt. Ikke vær redd for å spørre legen din om ting du lurer på. Det er ditt liv, din helse, og der er det du som er hovedpersonen.

Gir en realistisk forståelse

På et seminar som ble avholdt ved Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten, påpekte Angela Coulter, leder ved Parker Institute Europe og redaktør av Health Expectations, at blant den informasjonen som fungerer best, er personlig informasjon og rådgivning, skriftlige pasientinformasjoner og målrettede massemediakampanjer. Videre forklarte hun at gode pasientinformasjoner var viktige for at pasienten selv skal forstå hva som er galt, for å få en realistisk forståelse av prognosen, for å få mest mulig nytte av konsultasjonene, forstå prosessen og hva som vil bli sannsynlige resultat av prøver og behandlingsformer. Og nok en gang - også hun konkluderte med at alt dette er avgjørende for at vi som pasienter skal kunne ta del i de medisinske beslutningene.

Mangelfull informasjon gir utrygghet

På den annen side fører dårlig eller mangelfull informasjon til at vi føler oss utrygge, og det kan føre til at du opplever behandlingen som mer problematisk enn når du er informert og vet hvorfor ting skjer. Et eksempel på hva for lite informasjon kan føre til, kunne vi lese om i avisene for noen år siden. Da gikk Norges Diabetesforbund ut i mediene med en oppsiktsvekkende nyhet om at over halvparten av de 500 årlige fotamputasjonene som ble utført her i landet, kunne vært unngått. Det ble vist til en britisk studie som fastslo at mye av årsaken til dette er manglende forebyggende behandling. To av fem hadde aldri fått noen opplæring i hvordan de skulle forebygge og behandle infeksjoner som kunne føre til amputasjon. Over en tredjedel hadde ikke fått noen informasjon om hvordan de skulle forholde seg til sykdommen og sikre at de ikke utviklet andre komplikasjoner. Forebyggende behandling, som i dette tilfelle vil si fotpleie og informasjon/opplæring, kunne spart mange for den påkjenningen det er å måtte amputere en kroppsdel.

En rettighet

Å holde seg oppdatert og skaffe seg god, saklig informasjon som angår deg, din helse og din sykdom er med på å gjøre deg til en sterkere og bedre bruker av helsetjenester. Eller som NOU-innstillingen (Norges offentlige utredninger) "Fra stykkevis til helt" påpeker:

"Brukere som medvirker i planlegging, gjennomføring og oppfølging av egen helsehjelp er bedre istand til å mobilisere egne ressurser og opplever høyere kvalitet på sitt tilbud. Dette bedrer ikke bare prognosen for gode resultat. Det har også en viktig egenverdi for brukeren. Gjennom deltakelse og påvirkning vil brukeren også bidra til å fremme samhandling mellom aktørene. I sum gir dette bedre helsetjenester og bedre ressursutnyttelse."

Derfor har vi også en pasientrettighetslov hvis formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten. Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker og helse- og omsorgstjenesten, fremme sosial trygghet og ivareta respekten for den enkelte pasients og brukers liv, integritet og menneskeverd.

Dersom du fortsatt synes det er vanskelig å kreve mer informasjon om det som angår deg og din helse, skal du huske følgende som også er hentet fra innstillingen "Fra stykkevis til helt": "Helsetjenestens verdigrunnlag må gi rom for at pasienten har ønske om og kompetanse til å gjøre egne valg. I et demokratisk perspektiv må det også ses på som en rettighet at vi som borgere kan utøve innflytelse på beslutningssystemene."

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Dicinson D. Ask the patients—they may want to know more than you think. BMJ 2003. www.bmj.com