Nyhetsartikkel

Lovendring i psykisk helsevernloven fra 1. september

1. september 2017 inntrer en lovendring som styrker rettighetene for samtykkekompetente pasienter.

Hopp til innhold

Lovendring i psykisk helsevernloven

Fra 1. september 2017 kommer det flere lovendringer i psykisk helsevernloven. Etter dagens regler kan samtykkekompetente pasienter med alvorlige sinnslidelser som oppfyller visse tilleggsvilkår, underlegges tvungent psykisk helsevern. Fra 1. september vil det være et vilkår at pasienter må mangle samtykkekompetanse for at vedkommende skal kunne underlegges tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern.

Vilkåret om samtykkekompetanse er likt i §§ 3-2 og 3-3 og lyder: Pasienten mangler samtykkekompetanse, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3. Dette vilkåret gjelder ikke ved nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller andres liv eller helse.