Nyhetsartikkel

Lovendring i psykisk helsevernloven

Unntakstilfeller

I vilkåret om manglende samtykkekompetanse ble det gjort unntak for pasienter som utgjør en nærliggende og alvorlig risiko for eget liv. Dette vil ofte være tilfelle ved alvorlig selvmordsforsøk eller hvor det vurderes å være nærliggende og alvorlig selvmordsrisiko.

Når det gjelder pasientens «helse» sier Helsedirektoratet at pasienten må mangle samtykkekompetanse for å kunne underlegges tvungent vern. Pasientens autonomi og selvbestemmelsesrett går altså foran hensynet til pasientens helse. Dette er i tråd med det alminnelige utgangspunktet i helseretten, og tilsvarer en samtykkekompetent persons rett til å avslå somatisk behandling selv om konsekvensene er svært alvorlige. Regelen respekterer pasientens rett til å gjøre andre vurderinger enn helsepersonell av hva som er hensiktsmessig, og å legge større vekt på andre hensyn enn ivaretakelse og optimalisering av helsen.

Vilkåret om manglende samtykkekompetanse innebærer i praksis at en person med «alvorlig sinnslidelse», som er samtykkekompetent og driver selvskading uten å være til fare for eget liv, ikke kan holdes tilbake i tvungent vern. Tilsvarende gjelder for en alvorlig sinnslidende, men samtykkekompetent person, som vil seponere foreskrevne antipsykotika og derved får et gradvis funksjonsfall som gjør at vedkommende ikke klarer å ivareta sin egen helse - uten at dette er til fare for eget liv. Pasienten kan for eksempel mangle evne til å ivareta hygiene og næringsinntak, uten at dette er livsviktig og/eller følge opp somatiske lidelser som ikke er livstruende. Men for «andre» sier vilkåret at også «helse» gjelder.

Forrige side Neste side