Nyhetsartikkel

Lovendring i psykisk helsevernloven

Øyeblikkelig hjelp?

Helsepersonelloven § 7 pålegger helsepersonell en plikt (og rett) til å yte øyeblikkelig hjelp, nettopp for å sikre at personer i akutt fare får nødvendig helsehjelp. En forutsetning for at denne bestemmelsen kan anvendes er at hjelpen er «påtrengende nødvendig». Det skal i utgangspunktet ganske mye til for at denne plikten inntrer. I vurderingen av om hjelpeplikten er utløst vil fare for liv eller alvorlig forverring av en helsetilstand være sentral.

Helsedirektoratet har videre sagt at når unntaket fra vilkåret om samtykkekompetanse ikke gjelder ved fare for pasientens «helse», så er det heller ikke adgang til å begrunne tvangsinngrep i hjelpeplikten i helsepersonelloven § 7. Altså at man ikke bruker denne bestemmelsen til å «utvide» lovgrunnlaget for å bruke tvang ved behandling av psykiske lidelser, utover det som framgår av psykisk helsevernloven.

Forrige side Neste side