Informasjon

Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS)

Temaside om Korona

Harry Benjamin ressurssenter (HBRS) er en pasient- og brukerorganisasjon for personer som opplever kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens og kjønnsidentitetsutfordringer og deres pårørende, med hovedfokus på kjønnsdysfori.

HBRS ble stiftet 9 januar 2000 og har som mål å arbeide politisk og sosialt for at personer som opplever kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori skal kunne leve åpent, uten frykt for å bli sosialt utstøtt eller diskriminert.

HBRS arbeider for å informere og øke kunnskap rundt kjønnsinkongruens, kjønnsdysfori og kjønnsidentitetsutfordringer, og være en pådriver for et godt og trygt behandlingstilbud i Norge.

Vi arbeider med forebyggende helsearbeid. Forbedre levekår og livsvilkår, styrke mennesker i vår gruppe sin psykiske helse slik at de fungerer i skolen, arbeide og ute i samfunnet.

HBRS ser det som viktig å bygge bro mellom brukerorganisasjon og et fagmiljø. En gjensidig forståelse for et slikt samarbeid av brukerkompetanse og helsefagligkompetanse vil være med på å sikre mennesker i vår målgruppe en faglig trygg og rett behandling.

HBRS skal ledes av mennesker i vår målgruppe som har som mål å arbeide for og fremme målgruppens krav og rettigheter og vise stor omsorg for alle medlemmer.
HBRS er en landsdekkende forening.
HBRS er en selvstendig forening
HBRS er partipolitisk uavhengig og uavhengig av trossamfunn.

Nettsidene til Harry Benjamin Ressurssenter finner du her