Informasjon

Søknad om kommunale helsetjenester

Du kan søke om kommunale helsetjenester dersom du på grunn av fysiske eller psykiske årsaker er helt eller delvis avhengig av hjelp for å ivareta din helse, eller for å klare dagliglivets gjøremål. Dette gjelder uavhengig om du bor sammen med andre friske eller ikke.

Temaside om Korona

Lovgrunnlag

Helse- og omsorsgstjenesteloven pålegger kommunene å sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Lovens formål er blant annet å:

 • Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
 • Sikre at tjenestetilbudet er tilgjengelig for pasient og bruker
 • Sikre at tjenestetilbudet er tilpasset den enkeltes behov

Hvem kan søke?

Søknad om hjelp i hjemmet kan fremsettes av pasienten/brukeren selv, eller av andre. Dersom søknaden fremsettes av andre, skal pasienten/brukeren være informert, ha samtykket i søknaden, og ønske den hjelpen det søkes om.

Når pasienten nekter nødvendig helsehjelp

Dersom pasienten/brukeren har behov for hjelp, men mangler innsyn og forståelse for sin situasjon, kan det i spesielle tilfeller gjøres unntak fra regelen om samtykke. I slike tilfeller må samtykkekompetansen vurderes. Søknaden bør da komme fra den som har vurdert og fattet vedtak om eventuell manglende samtykkekompetanse. I de fleste tilfeller vil det være pasientens lege.

Hvordan søke?

Søknad om hjelp fra kommunen kan fremsettes muntlig, skriftlig, eller på elektronisk søknadsskjema. Benyttes elektroniske søknadsskjema, skal opplysningene gå over sikre datalinjer, derfor kreves innlogging med MinID, BankID eller tilsvarende. Søknaden behandles i de fleste kommuner av en saksbehandler på et forvaltningskontor.

Helsepersonell i kommunen kan hjelpe deg med søkeprosessen. Råde deg angående hva du kan/bør søke om, og eventuelt hjelpe deg med utfylling av søknadskjema. Her kan du finne kontaktinformasjon til din kommune: kommunenøkkelen.

Helsepersonell og saksbehandlere har taushetsplikt. Opplysningene du gir i forbindelse med søknaden blir behandlet fortrolig. 

Nødvendige opplysninger 

Søker
 • Navn
 • Fødselsnummer
 • Adresse
 • Postnummer og sted
 • Telefonnummer
 • Sivilstand
Nærmeste pårørende
 • Navn
 • Telefonnummer privat og jobb
 • Eventuelt e-postadresse
 • Bostedsadresse
 • Postnummer og sted
 • Relasjon til søker
Fastlege
 • Navn på fastlegen 
 • Telefonnummer fastlege

Hva det søkes om?

 

 • Hjemmesykepleie
 • Trygghetsalarm
 • Praktisk hjelp i hjemmet
 • Dagsenter
 • Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 • Individuell plan
 • Rehabiliteringsopphold
 • Avlastningsopphold
 • Korttidsopphold i sykehjem
 • Langtidsopphold i sykehjem
 • Omsorgsbolig
 • Trygdebolig