Informasjon

Randomiserte, kontrollerte studier - en gullstandard

Hvor store er forskjellene?

For å avgjøre forskjellen i effekt mellom de to behandlingene brukes statistiske metoder. Resultatene fra de to gruppene sammenlignes. Vanligvis er det gjennomsnittsforskjellen forskerne ser på. En eventuell forskjell bedømmes i de statistiske analysene. Dersom forskjellen er markant i favør av den ene behandlingen, sier forskerne at det er en statistisk signifikant forskjell. Forskjellen er da såvidt stor at en kan forkaste muligheten for at resultatet har oppstått ved ren slump. Det foreligger en reell forskjell i effekt. Dette oppgis noen ganger med såkalte p-verdier og andre ganger - eller samtidig - med konfidensintervall.

P-verdien forteller oss sannsynligheten for å oppnå en forskjell i resultat ved ren slump. Hvis f.eks. p-verdien er lavere enn fem prosent, vil det si at det er mindre enn fem prosent sjanse for å oppnå dette resultatet ved ren slump, og forskerne sier da at den ene behandlingen er statistisk signifikant bedre enn den andre behandlingen.

Konfidensintervall er en annen måte å presentere resultatene på. Da beregnes forskjellen mellom de to behandlingen slik at det kalkuleres en gjennomsnittsverdi (et estimat, for eksempel en risikoreduksjon på 1,5). Rundt denne verdien ligger et område som betegnes konfidensintervallet (f.eks. fra 1,2 til 1,7). Dette intervallet beskriver hvor den sannsynlige forskjellen ligger, gitt at vi gjentar forsøket mange ganger. Vanligvis oppgis 95 prosent-konfidensintervallet. Da betyr dette intervallet fra 1,2 til 1,7 at resultatet fra studien vil ligge mellom disse to verdiene i 95 prosent av tilfellene hvis studien gjentas mange ganger. Fordelen med konfidensintervallet er at det gir oss ekstra informasjon i forhold til en p-verdi. Konfidensintervallet sier oss hvor sikkert resultatet er. Hvis konfidensintervallet er vidt, så betyr det at resultatet er usikkert. Hvis konfidensintervallet er smalt, betyr det at vi har et presist og sikkert resultat.

Forrige side Neste side