Informasjon

Randomiserte, kontrollerte studier - en gullstandard

Hvem gjelder resultatet fra studien for?

Når en lege skal bedømme om resultatene fra en behandlingsstudie har gyldighet for de pasientene han eller hun behandler, granskes studiens inklusjons- og eksklusjonskriterier. Hvem deltok i studien? Inklusjonskriteriene beskriver hvem som ble invitert med i studien - for eksempel krav til alder, kjønn, sosial status, symptomer, tegn etc.. Eksklusjonskriteriene beskriver hvem som ikke fikk bli med i studien - for eksempel på grunn av annen sykdom, høy alder, uførhet etc. Ved å sammenholde disse opplysningene kan legen - eller du selv - avgjøre om resultatene har gyldighet for deg, om du ligner på de pasientene som deltok i studien.

En annen vurdering som forskerne, og eventuelt legen din, må gjøre, er å ta stilling til om en eventuell ny behandling som i forsøket har vist seg effektiv - det vil si bedre enn kontrollbehandlingen - er verd kostnadene. Det kan være prisen i kroner og øre på det nye preparatet. Gjennomgående koster jo nye medisiner langt mer enn gamle medisiner, og det kan godt være at prisen er så høy at det ikke gjenspeiler hvor mye bedre det nye preparatet er. Det kan også tenkes at den nye behandlingen har bivirkninger som er av en slik art eller omfang, at det ikke rettferdiggjør å ta i bruk den nye behandlingen.

Forrige side Neste side