Tilstand

Anke til trygderetten

Kjerneopplysninger

 • NAVs og Hjelpemiddelsentralenes vedtak etter Folketrygdloven kan påklages til Rikstrygdeverket
 • Rikstrygdeverkets og NAVs vedtak etter Folketrygdloven, herunder vedtak i klagesaker, kan ankes til Trygderetten
 • Selv om Trygderetten ikke er en domstol i vanlig forstand, er den et uavhengig ankeorgan som ikke kan instrueres av noe annet organ
 • I trygderetten arbeider både leger og jurister som dommere
 • Fylkestrygdekontoret forbereder ankesaker som skal avgjøres i trygderetten
 • Ved anke skal NAV gi sin uttalelse før saken sendes videre til Rikstrygdeverket og trygderetten
 • En pasient som føler seg uriktig behandlet etter anke til trygderetten, kan prøve sin sak i det ordinære rettssystemet (lagmannsrett, Høyesterett)

Fremgangsmåte

 • Den som skal anke må selv eller ved hjelp av annen person (ev. advokat) begrunne anken
 • Alle vedtak i trygdens organer skal inneholde opplysning om ankefrist og henvisning til hvor ev. klage/ anke skal stiles
 • Dersom anken gjelder medisinske forhold, bør anken diskuteres med legen, som kan skrive en erklæring som vedlegg til anken
 • Legeerklæring i ankesak bør kun inneholde nye, relevante opplysninger
 • Dersom den medisinske tilstand er endret etter søknadstidspunkt, bør det vurderes ny søknad i stedet for anke
 • Fristen for anke til Trygderetten er seks uker fra det tidspunkt skriftlig melding om vedtaket og om ankeadgang og ankefrist er kommet frem til vedkommende

Trygderettens hovedmål

 • Å avgjøre kjennelser i overensstemmelse med gjeldende lover og regler
 • Å behandle og avgjøre sakene i henhold til bestemmelsene i lov om anke til Trygderetten
 • Å avgjøre retningsgivende kjennelser for arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) og andre instanser på trygde- og pensjonsrettens område
 • Å avgjøre saker med forsvarlig saksbehandlingstid
 • Å behandle og avgjøre sakene på en slik måte at det skaper tillit hos partene

Kilder

Relevante lover og forskrifter

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Johnny Mjell, spesialist i allmennmedisin, veileder i allmennmedisin, Stokke legesenter, Stokke