Informasjon

Utfylling av sykemelding

Mål og hensikt med sykemeldingen

 • Sikre at NAV får opplysningene som er nødvendig:
  • om vilkår for sykepenger er tilstede
  • om aktivitetskravet er oppfylt
  • for oppfølging av sykemeldte
 • Sykemeldingen skal gi tydelige opplysninger til sykmeldt, arbeidsgiver og NAV:
  • Om medisinsk mulighet for aktivitet på arbeidsplassen
  • Medisinsk veiledning om eventuelle behov for tilrettelegging eller tilpasninger på arbeidsplassen
  • Være kommunikasjonskanal der sykemelder gir meldinger og veiledning til pasientens arbeidsgiver

Sykemeldingens oppbygning

 • Lege/sykmelder skal hele tiden vurdere om det medisinsk sett er mulig å være i tilrettelagt arbeid eller aktivitet
  • Legen skal bare vurdere de medisinske, og ikke de arbeidsrelaterte mulighetene for aktivitet
 • Utfyllingen videre følger to forløp avhengig av om svaret på spørsmålet om medisinsk mulighet for tilrettelagt arbeid eller aktivitet er JA eller NEI
  • NEI betyr full sykmelding
  • JA leder til ulike alternativer:
   • Avventende sykmelding (gult kort) i arbeidsgiverperioden
   • Gradert sykmelding
   • Reisetilskudd
   • Sykmelding på behandlingsdager
 • Rekkefølgen og utformingen av blankettens felter understøtter hensikten med å bedre informasjonsflyten mellom sykmelder, pasient, arbeidsgiver og NAV

Sykemeldingens ulike deler

 • Del A: sendes til NAV samme dag som attesten utstedes
 • Del B: Er den sykmeldtes eksemplar med kopi av alle opplysningene
 • Del C: Er arbeidsgivers eksemplar som den sykmeldte gir eller sender sin arbeidsgiver. Inneholder ikke diagnose/medisinske opplysninger eller kopi av meldinger til NAV.
 • Del D: Er den sykmeldtes egenerklæring og krav om sykepenger. Gir også informasjon om utfylling og vilkår for fremme av krav. Denne sender/leverer den sykmeldte til arbeidsgiveren dersom denne betaler lønn under sykdom. Hvis ikke, sendes den til NAV Forvaltning
 • Legeerklæring ved 8 uker
  • Er pasienten 100 prosent arbeidsufør uten å være i arbeidsrelatert aktivitet ved åtte ukers sykefravær, må du som lege/sykmelder dokumentere i sykmeldingen at det er tungtveiende medisinske grunner som hindrer pasienten å være i arbeidsrelatert aktivitet
  • Dette er en forutsetning for utbetaling av sykepenger

Innsending av sykemelding

 • Del A skal sendes til NAV samme dag som attesten utstedes
 • Forskrift om elektronisk kommunikasjon med Arbeids- og velferdsetaten pålegger leger å sende inn sykmeldingen elektronisk til NAV, med visse unntak

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Fagmedarbeidere

 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL