Informasjon

Dine rettigheter som pasient

Norsk helselovgivning er omfattende og kan være vanskelig å finne frem i. Vi har ingen egen lov hvor alle pasientrettigheter er samlet. Bestemmelser om pasientrettigheter er spredt i mange forskjellige lover som angår helsetjenesten.

Informasjonen er hentet fra Statens helsetilsyns brosjyre "Dine rettigheter som pasient"

Pasientrettigheter - lovgrunnlaget

Det er vanlig å skille mellom retten til å bli pasient - når og hvem har rett til helsehjelp - og rettigheter som pasient - krav til forsvarlighet m.m.

Rettigheter som pasient er i stor grad rettigheter som følger av at helsepersonell må utøve sin virksomhet i henhold til lovbestemte plikter som gjelder deres yrkesgruppe. Når helsepersonell har taushetsplikt gir dette pasienten rett til taushet om personlige opplysninger, og tilsvarende innebærer kravet til faglig forsvarlighet hos helsepersonell en rettighet for pasienten.

Når det gjelder retten til å bli pasient har vi tre sentrale lover:

  • Lov om helsetjenesten i kommunene
  • Lov om spesialisthelsetjenesten
  • Lov om psykisk helsevern

Tilbud etter lov om helsetjenesten i kommunene blir ofte omtalt som primærhelsetjenesten eller 1. linjetjenesten, mens tilbud etter lov om sykehus og lov om psykisk helsevern omtales som spesialist-helsetjenesten eller 2. linjetjenesten.

Det er også gitt enkelte bestemmelser om rett til helsehjelp i andre lover, f.eks. rett til selvbestemt abort i abortloven.

Tannhelsetjenesten blir ikke direkte omtalt her. Organiseringen av tannhelsetjenesten og rett til behandling avviker en del fra det som gjelder i helsetjenesten forøvrig. For forholdet mellom behandler og pasient gjelder imidlertid mange av de samme reglene, f.eks. med hensyn til taushetsplikt, journalføring og samtykke til behandlingen.

Det nevnes for øvrig at Lov om alternativ behandling av sykdom setter begrensninger for hvilken behandling som kan gis av andre enn leger og tannleger.

Neste side