Skjema

Førerkort medisintabell

Tabellen under baserer seg på Førerkortforskriften og Helsedirektoratets Førerkortveileder

Man har selv ansvar for at helsa er god nok til å kjøre

  • Man skal ikke føre motorvogn når man ikke er i stand til å kjøre på trafikksikker måte på grunn av sykdom, bruk av midler som gir svekket kjøreevne, eller annen helsesvekkelse
  • Dersom man på grunn av helsesvekkelse har grunn til å tvile på om føring av motorvogn kan skje på trafikksikker måte, plikter man å unnlate å kjøre, eller oppsøke lege for undersøkelse før videre kjøring finner sted
  • For alle legemidlene opplistet under som brukes fast, gjelder det at man skal ha oppnådd "stabil legemiddelbehandling". Dette innebærer at legemiddeldose og doseringsintervall har vært uendret i minst 7 døgn og at søker følger legens anbefaling om legemiddelbehandlingen

Helsekrav ved bruk av legemidler som påvirker kjøreevnen

Tabellen gir oversikt over maks tillatte doser for de vanedannende legemidlene som, under en del forutsetninger, er tillatt ved føring av motorvogn. I tillegg listes benzodiazepiner som tidligere var tillatt, men som ikke lenger ansees forenlig med kjøring. Tabellen angir halveringstid for hvert legemiddel (tiden det tar før halvparten av dosen er ut av kroppen), og hvor lang tid det skal gå mellom inntak og kjøring. Les mer om vanedannende legemidler og førerkort i dokumentet Førerkort og B-preparater

Legemiddelgruppe Legemiddel
(t1/2)
Dose som vanligvis oppfyller helsekravene for gruppe 1 Dose som vanligvis oppfyller helsekravene for gruppe 2 og 3 Tid fra inntak til kjøring
Benzodiazepiner og benzodiazepin-lignende legemidler Diazepam 
(20-50 t)
≤ 10 mg/døgn 0 Ingen minimumskrav. Kjøring er forbudt dersom bruk gir helsesvekkelse med økt sikkerhetsrisiko i trafikken (f.eks. søvnighet)
Oksazepam 
(10-15 t)
≤ 30 mg/døgn 0 Ingen minimumskrav. Kjøring er forbudt dersom bruk gir helsesvekkelse med økt sikkerhetsrisiko i trafikken (f.eks. søvnighet)
Alprazolam 
(12 t)
0 0 Kjøring ikke tillatt
Klonazepam 
(30-40 t)
0 0 Kjøring ikke tillatt
Nitrazepam 
(21-28 t)
≤ 10 mg/døgn ≤ 10 mg/døgn. Sporadisk bruk max 5 døgn pr mnd 8 t
Zopiklon 
(4-6 t)
≤ 7,5 mg/døgn ≤ 7,5 mg/døgn. Sporadisk bruk max 5 døgn pr mnd 8 t
Zolpidem
(0,8-4 t)
≤ 10 mg/døgn ≤ 10 mg/døgn. Sporadisk bruk max 5 døgn pr mnd 8 t
Opioider (alle) Enkelt-/ekstradose Skal være anbefalt av lege  Skal være anbefalt av lege  8 t (16 t v/langtids-virkende)
Fast ≤ 7 døgn  0 Kjøring ikke tillatt
Fast > 7 døgn  ≤ 300 mg morfin-ekvivalenter 0 Se tekst om opioider under
Antihistamin som sedativum Alimemazin 
(5 t)
≤ 30 mg/døgn 0 8 t
Prometazin
(13 t)
≤ 25 mg/døgn 0 8 t
Hydroksyzin
(15-25 t)
≤ 30 mg/døgn 0 8 t

Bruk av narkotiske smertelindrende medisiner (opioider)

Denne medikamentgruppen brukes til behandling av sterke smerter. Midlene gir raskt tilvenning, og når de brukes alene over tid og innenfor vanlige doser mister en ikke automatisk retten til å ha førerkort. Men dersom midlene fører til sløvhet eller redusert reaksjonsevne er det ikke lov å kjøre bil. I oppstart av behandlingen og ved hver doseøkning er det forbudt å kjøre bil i en til to uker. Legen er forpliktet til å informere om dette. 

Helsekrav er kun oppfylt for førerkortgruppe 1 dersom opioidene brukes på klar medisinsk indikasjon, legemidlene er langtidsvirkende og total døgndose er mindre enn 300 mg orale morfinekvivalenter. Det skal tas utgangspunkt i ekvivalenstabell i Norsk legemiddelhåndbok
Fast og helt regelmessig bruk av korttidsvirkende opioider minst 3 ganger daglig (eks. Paralgin forte) gir en jevn mengde i blodet, og kan derfor i denne sammenhengen regnes som langstidsvirkende. 

Der det brukes flere opioider samtidig, skal morfinekvivalenter (for hvert av opioidene) summeres. Ved fast bruk av opioider er helsekrav for førerkortgruppe 2 eller 3 ikke oppfylt.

Fra 2016 ble det innført strengere regler for blant annet bruk av narkotiske smertelindrende medisiner og bilkjøring, eksempelvis Paralgin/Pinex Forte og Tramadol. Ved kortvarig bruk i inntil en uke ved akutte tilstander og inntak gjennom hele døgnet, vurderes at kjøreevnen er såpass redusert at det ikke er lov å kjøre bil. Ved kortvarig bruk og enkeltdoser er det tillatt å kjøre personbil så lenge det er minst åtte timer siden siste dose (16 timer dersom preparatet har langvarig virkning).

Sambruk av legemidler som påvirker kjøreevnen

Bruk av to eller flere av legemidlene listet i tabellen over i kombinasjon, vil som regel innvirkning på kjøreevnen - også i lavere doser enn det som framgår av tabellen. Hovedregelen er at:

  1. Ved bruk av to legemidler vil tillatt maksimal døgndose reduseres med 50 prosent for begge midlene
  2. Ved bruk av tre eller flere legemidler (listet i tabellen over) er helsekravene ikke er oppfylt. 

Ved bruk av opioider, benzodiazepiner eller sederende antihistamin sammen med antipsykotika, antiepileptika og/eller antidepressiva, må det utvises særlig forsiktighet. Også kombinasjoner av antipsykotika, antiepileptika og/eller antidepressiva krever i noen tilfeller forsiktighet. Føreren plikter å la bilen stå ved tvil om kjøring kan skje på sikker måte og oppsøke lege for undersøkelse. Les mer om helsekravene i Førerkortveilederen.

Relevante dokumenter