Informasjon

Bilkjøring og vanedannende medisiner

Nye retningslinjer om bruk av medikamenter og bilkjøring, innskjerper reglene for hva som er tillatt å bruke av medisiner. Ved for høyt forbruk av midler som påvirker kjøreevnen, har legen plikt til å melde fra.

Legen er forpliktet til å melde ifra

Forskriftene har veiledende grenser for når legen er forpliktet til å melde bruk av slike legemidler til fylkesmannen, og forskriften gir grenser for når fylkesmannen bør anbefale at politiet inndrar førerkortet. I forskriften presiseres det spesielt at det sees strengt på kombinasjoner av to eller flere slike medikamenter. Det betyr for eksempel at selv om du bruker smertestillende innenfor ”tillatte doser”, skal det likevel sendes melding dersom du samtidig bruker mer enn en type beroligende eller innsovningsmiddel.

At et medikament er forskrevet for en sykdom, reduserer i seg selv ikke risikoen ved bilkjøring. Dersom legen finner at du forbigående bruker mer enn tillatte doser, og dermed ikke fyller helsekravene for førerkort, har legen plikt til å gi muntlig melding til deg, og det må noteres i journalen at slik melding er gitt. I denne situasjonen er du juridisk forpliktet til ikke å kjøre bil.

Dersom bruken antas å vare lenge eller har vart mer enn 6 måneder, i et omfang uforenlig med bilkjøring, plikter legen etter helsepersonellovens § 34 å sende melding til Fylkesmannen.

Legen har ingen myndighet til å gi deg dispensasjon fra disse bestemmelsene.

Forrige side Neste side