Informasjon

Bilkjøring og vanedannende medisiner

Retningslinjer om bruk av vanedannende medikamenter og bilkjøring gir klare reglene for hva som er tillatt å bruke av medisiner.

Veitrafikkloven og bruk av vanedannende medisiner

Veitrafikkloven setter forbud mot bilkjøring under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler. Det gjelder også bruk av beroligende eller bedøvende midler som sovemedisiner, sterkere smertestillende medisiner eller vanedannende medisiner (B-preparater) i doser som reduserer oppmerksomhet eller kjøreevne. Slike medikamenter kan nedsette oppmerksomhet, reaksjonsevne eller kritisk sans like mye som alkohol. Dette gjelder særlig kombinasjoner av to eller flere slike medikamenter. Førerkortforskriften regulerer bruk av vanedannende og bedøvende medisiner når du kjører bil.

Eksempler på slike medisiner er Valium/Vival/Stesolid. Inntak av 15 mg av en av disse kan sammenlignes med en promille på 1 når det gjelder kjøreferdigheter – selv om du ikke føler deg påvirket eller ruset. Langvarig bruk fører ofte til at du ikke føler deg påvirket, men studier viser at egenskapene som er viktige ved bilkjøring, likevel er tydelig svekket. Dette er presisert i forskrift om førerkort. 

Hva betyr dette lovverket for deg som bruker beroligende midler, sovemedisin og smertestillende midler?

Hvilke grenser er satt?

Myndighetene har i forskriften angitt maksimale dosegrenser for de aktuelle medikamentgruppene. Disse dosegrensene finner du oversikt over i dokumentet førerkort medisintabell. Dosene som står i kolonnen "Oppfyller vanligvis helsekravene" er maks tillatte dose per døgnet av det enkelte legemidlet. Legg merke til at reglene er strengere i førerkortgruppe 2 og 3 enn for førere av personbil.

Dersom du bruker to vanedannende eller bedøvende legemidler samtidig, for eksempel sterke smertestillende og sovemedisin, er tillatte maksimale dosegrense halvert. Ved bruk av flere enn to vanedannende og/eller bedøvende legemidler er helsekrav for førerkort ikke oppfylt og du får ikke kjøre bil eller annen motorvogn.

Sporadisk bruk

Ved sporadisk bruk av vanedannende medisiner er du ikke tilvent legemiddelet, og du skal da vente med å kjøre bil til det er ute av kroppen. For enkeltdoser med sterke smertestillende, for eksempel Pinex Forte eller Nobligan, anbefales du å vente minst åtte timer. Nye regler spesifiserer at det ved kortvarig bruk av sterke smertestillende - som for eksempel etter en tanntrekking, ikke er lov å kjøre bil dersom du er avhengig av denne medisinen gjennom hele døgnet. 

Ved enkeltdoser av sovemedisin, for eksempel zopiklon, skal du vente i minst åtte timer før du kjører bil. Ved førerkortgruppe 2 og 3 er reglene strengere.

Fast bruk   

For noen eksempler ved vanedannende legemidler brukt i faste doser, se denne tabellen

For diazepam (Valium, Stesolid, Vival) er det ikke lov å kjøre bil dersom daglig inntak er over 10 mg. 

For oksazepam (Sobril, Alopam) vil daglig inntak over 30 mg føre til at du ikke har lov å kjøre bil, mens inntak opptil 30 mg oftest er akseptabelt. Bruker du andre vanedannende medisiner i tillegg, er tillatte maksdoser halvert til 15 mg.

Tar du sovemedisin på kvelden i vanlige doser, er det akseptabelt å kjøre bil neste dag.

Tar du sterke smertestillende legemidler i vanlige doser har du lov å kjøre bil så lenge medisinene er brukt over tid for en kronisk tilstand. Med de nye reglene gjelder dette bare dersom du tar medisinen slik at dosen er jevnt fordelt igjennom dagen, det vil for eksempel tilsvare Paralgin Forte eller Tramadol tre ganger daglig inntatt hver sjette time. Ved oppstart av behandling eller ved doseøkning, har du kjørekarens i minst en uke, til du har vent deg til den nye styrken. 

Flere andre medisiner enn de vi har nevnt over, omfattes av reglene. Det gjelder medisiner mot alvorlig sinnslidelse (psykose), medisiner mot depresjon og epilepsimedisin. Disse kan vanligvis brukes i godkjente doser, ved stabil sykdom og stabil bruk. "Gamle" typer allergimedisin, som Vallergan, brukes av enkelte som sovemedisin og maks tillatte dose er 30 mg forutsatt at inntak er minst åtte timer før kjøring. Det er ikke tillatt å kjøre tyngre kjøretøy dersom du bruker allergimedisin som sovemedisin. Se tabellen for maksdoser for noen av disse medisinene. Ved bruk av alle disse legemidlene er det viktig å unngå bilkjøring inntil du er godt kjent med effekten av medisinen. Det betyr at du også må unngå bilkjøring i forbindelse med doseøkninger. Bruker du medisin mot psykose, depresjon eller epilepsi kombinert med andre medikamenter som påvirker kjøreevnen, må du kontakte legen din for å få vurdert om helsekravene er oppfylt.

Merk at fast bruk av vanedannende legemidler over lang tid generelt ikke anbefales med enkelte unntak. Dersom du bruker slike midler uten medisinsk godkjent årsak over lengre tid, skal legen din vurdere å avslutte behandlingen.

Narkotiske stoffer

Ved bruk av narkotiske smertestillende medisiner (morfin/opioider) alene, med regelmessig inntak og innenfor gjeldende dosegrenser og for en medisinsk tilstand, er helsekravene oppfylt. Ved samtidig bruk av andre beroligende eller bedøvende midler, eller medikamenter som kan ha innvirkning på kjøreevnen, er tillatte dosegrenser halvert. Dersom du bruker mer enn to vanedannende midler, er ikke førerkortforskriftens helsekrav oppfylt, og legen har plikt til å melde dette til statsforvalteren dersom bruken er varig.

Ved bruk av morfin/opiater er det ikke tillatt å kjøre bil de første en til to ukene etter oppstart av medisin eller doseøkning. Legen skal gi deg beskjed om dette, og du er juridisk forpliktet til å avstå fra bilkjøring.

Morfin/opiater brukt i rushensikt eller med et misbrukspreg er alltid uforenlig med å ha førerkort.

Kombinasjon av flere vanedannende medisiner

Det understrekes igjen at kombinasjoner av medisiner ses på som spesielt uheldig. Bruker du fast Pinex Forte fire tabletter daglig og samtidig mer enn 5 mg Valium, eller mer enn 5 mg Zolpidem, vil helsekravet ikke være oppfylt og du har ikke lov å kjøre bil.

Eksemplene ovenfor gjelder førerkort for personbil/førerkortgruppe 1. Grensene er strengere for tyngre kjøretøy.

Hva om jeg bruker for mye medisiner?

Hva skjer om jeg bruker slike medisiner i doser over grensene? Aktuelle tiltak vil være å redusere medisinbruken eller å skifte til andre typer medisiner som ikke påvirker bilkjøringen. Både du selv og legen har et ansvar for å vite om helsekravene til førerkort er oppfylt. Nedtrapping av slike medisiner kan i noen tilfeller være krevende, og det kan være nødvendig med hjelp. Dersom dere ikke lykkes med skifte av medisiner eller nedtrapping, er legen forpliktet til å sende melding til statsforvalteren.

Legen er forpliktet til å melde ifra

Forskriftene har veiledende grenser for når legen er forpliktet til å melde bruk av slike legemidler til statsforvalteren, og forskriften gir grenser for når statsforvalteren bør anbefale at politiet inndrar førerkortet. I forskriften presiseres det spesielt at det ses strengt på kombinasjoner av to eller flere slike medikamenter. Det betyr for eksempel at selv om du bruker smertestillende innenfor "tillatte doser", skal det likevel sendes melding dersom du samtidig bruker mer enn én type beroligende eller innsovningsmiddel.

At et medikament er foreskrevet for en sykdom, reduserer i seg selv ikke risikoen ved bilkjøring. Dersom legen finner at du forbigående bruker mer enn tillatte doser, og dermed ikke fyller helsekravene for førerkort, har legen plikt til å gi muntlig melding til deg, og det må noteres i journalen at slik melding er gitt. I denne situasjonen er du juridisk forpliktet til ikke å kjøre bil inntil du eventuelt har et forbruk innenfor det tillatte.

Dersom bruken antas å vare lenge, eller den har vart mer enn seks måneder i et omfang uforenlig med bilkjøring, plikter legen etter helsepersonellovens § 34 å sende melding til statsforvalteren.

Legen har ingen myndighet til å gi deg dispensasjon fra disse bestemmelsene.

Søknad om dispensasjon

Hvis legen må melde til statsforvalteren at du bruker for mye medisiner i forhold til førerkortforskriften, er det du selv som må søke om å få dispensasjon til å beholde førerkortet. Du må da redegjøre for din situasjon og søke om unntak fra bestemmelsene. Du må vedlegge uttalelse fra legen din og helseattest for førerkort (skjema NA-0202 som fastlegen din fyller ut). Med de nye reglene vil det være svært begrenset mulighet for å få innvilget dispensasjon ved høyt forbruk av vanedannende legemidler.