Nyhetsartikkel

Førerkort og diabetes type 1 og 2

Personer med diabetes type 2 som ikke bruker insulin eller andre legemidler som kan gi lavt blodsukker, oppfyller helsekravet dersom det ikke er fare for at bevisstheten påvirkes under kjøring, og sykdommen ikke har ført til funksjonssvikt i andre organer som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko.

Dette ifølge de generelle helsekravene for førerkortrett ved diabetes.

Førerkortgrupper

 • Førerkortgruppe 1 består av de lettere klassene motorvogner (mopeder, motorsykler, personbiler, beltekjøretøy og traktorer).
 • Førerkortgruppe 2 består av kjøretøy tyngre enn 3500 kg og opp til med vogntog.
 • Førerkortgruppe 3 består også av tyngre kjøretøy beregnet for personbefordring (buss og taxi), samt utrykningskjøretøy og andre kjøretøy som krever kjøreseddel eller kompetansebevis.

Nye førerkortforskrifter

Alle med diabetes, også de som ikke bruker blodsukkersenkende medisiner, må etter 1. oktober 2016 levere helseattest på trafikkstasjonen. Helseattest utstedt før 1. oktober vil ha den gyldigheten som er angitt i attesten. Man kan få helseattest med anbefaling om førerett med inntil fem års varighet. Ansvaret for å fremskaffe helseattest ligger hos deg. Helseattest for førerrett må fylles ut av lege og leveres på trafikkstasjonen. I tillegg skal en egenerklæring om helse fylles ut på trafikkstasjonen.

Førerkort og risiko for lavt blodsukker

Det gjelder spesifikke helsekrav ved bruk av medisiner som kan gi lavt blodsukker: For førerkortgruppe 1 er helsekravet oppfylt dersom føreren ikke har hatt mer enn ett anfall med så lavt blodsukker at det har vært nødvendig med hjelp fra andre i løpet av de tolv siste månedene. I tillegg må føreren ha full innsikt i utvikling av lavt blodsukker og farene det kan medføre, og følge legens anbefalinger -deriblant anbefalinger om måling av blodsukker i forbindelse med kjøring.

Les også: Insulinsjokk og hjernen

Dersom det ikke har forekommet anfall med så lavt blodsukker at hjelp fra andre har vært nødvendig i løpet av de siste tolv månedene, kan man få helseattest med anbefaling om førerrett med inntil fem års varighet. Dersom det har vært ett slikt anfall med alvorlig føling, kan helseattest med anbefaling om førerrett gis for inntil ett års varighet.

Førerkortgruppe 2 og 3 og diabetes

For førerkortgruppe 2 og 3 er helsekravene oppfylt dersom føreren:

 • Ikke har hatt noen anfall med så lavt blodsukker at det har vært nødvendig med hjelp fra andre i løpet av det siste året
 • Har full innsikt i utvikling av lavt blodsukker og farene som det kan føre til
 • Følger legens råd og anbefalinger
 • Kontrollerer blodsukkeret minst to ganger daglig - ikke mer enn to timer før kjørestart og siden annenhver time - eller oftere hvis nødvendig, inntil kjøringen avsluttes.
 • Har årlig oppfølging av sykdommen etter nasjonale retningslinjer med fremleggelse av logg for de siste tre månedene

Helseattest kan gis med anbefaling om førerrett for inntil ett års varighet, deretter med inntil tre års varighet. Personer som har hatt et anfall med lavt blodsukker som har vært så alvorlig at de har hatt behov for hjelp av andre, kan få førerrett for førerkortgruppe to eller tre dersom:

 • Relevant spesialist bekrefter at endringer i behandling og kontroll har ført til at risikoen for et nytt alvorlig anfall med lavt blodsukker er svært liten, og at det er gjennomført kontinuerlig blodsukkermåling av minst fem dagers varighet.
 • Det har vært minimum tre måneders observasjonstid etter endring av behandlings- og kontrollopplegget og
 • Vilkårene i §31 kolonne C bokstav b til e for å få helseattest for førerkortgruppe 2 og 3 er oppfylt.

Det kan ikke gis helseattest for kompetansebevis for utrykningskjøring og kjøreseddel for persontransport med buss for personer som bruker medisiner som kan gi lavt blodsukker.

Kilde: Helsedirektoratet.no