Informasjon

Fornyet vurdering - second opinion

Dersom du ønsker deg en ny vurdering av din tilstand hos en annen allmennlege eller en annen spesialist, har du krav på å få en fornyet vurdering. Dette skal du få uten at du behøver å oppgi noen grunn for det.

Noen ganger ønsker vi av ulike grunner å få en annen lege enn den vi vanligvis bruker til å vurdere en tilstand vi allerede har fått vurdert. Det kan være at du er usikker på om den diagnosen/behandlingen du har fått er riktig, eller kanskje ønsker du bare en bekreftelse fra en annen lege/spesialist eller et annet sykehus.

I pasientrettighetslovens §2-3 står det: "Etter henvisning fra allmennlege har pasienten rett til fornyet vurdering av sin helsetilstand av spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder bare én gang for samme tilstand."

Kan la være å henvise deg

Du behøver ikke å oppgi noen grunn for hvorfor du vil ha en fornyet vurdering - eller second opinion. Dersom du har fått tilstanden din vurdert av spesialisthelsetjenesten, må du få en henvisning til ny spesialist fra fastlegen din. Imidlertid kan fastlegen din la være å henvise deg til ny spesialist dersom hun mener at hun har en saklig grunn for dette. Dersom du er usikker på om denne grunnen er gyldig, kan du ta kontakt med pasient- og brukerombudet eller Helsetilsynet i fylket ditt og rådføre deg med dem. Det er også Helsetilsynet du må klage til dersom fastlegen din ikke vil henvise deg til en ny spesialist uten gyldig grunn.

Kun én fornyet vurdering

Det forventes at bruken av retten til fornyet vurdering vil øke i tiden fremover. I så fall følger det med trenden om at stadig flere sender klager til Helsetilsynet, flere bruker Pasient- og brukerombudet og flere sender inn saker til Norsk Pasientskadeerstatning. Dette viser at vi stiller flere krav til helsetjenesten, og at vi har blitt bedre kjent med våre rettigheter som pasienter. En fornyet vurdering kan være nyttig både for legen og for deg som pasient. Du føler deg tryggere dersom to grundige gjennomganger viser det samme, og legen/sykehuset står ikke alene om vurderingene og anbefalingene. Dessuten kan det for mange pasienter være godt å oppleve at deres ønsker etterkommes, og kanskje føler du deg mer delaktig i prosessen.

Skulle det vise seg at en fornyet vurdering gir et annet resultat, må du rådføre deg med fastlegen din om hvilken vurdering som skal legges til grunn for diagnose og videre behandling. Selv om du får to ulike vurderinger, så har du ikke rett til å få en tredje. Det betyr ikke at du automatisk ikke vil få det, men at du ikke kan kreve det. I praksis er dette sjelden et problem fordi du vil være inne i systemet, og et slikt tilfelle vil kreve og føre til ytterligere undersøkelser.

Rett til fornyet vurdering hos allmennlege

Dersom du ønsker en ny vurdering av en annen fastlege, står du fritt til å oppsøke en annen lege, men de har ikke plikt til å ta imot deg. Når den andre legen har gjort sin vurdering av tilstanden din, skal hun sende en kopi av journalnotatet til fastlegen din. I følge §6 i Forskrift om fastlegeordning i kommunene, har du rett til ny vurdering av din helsetilstand hos annen lege enn din fastlege, "så fremt legen som foretar ny vurdering er tilknyttet fastlegeordningen og personen samtykker i at journalnotat sendes dennes fastlege."

Det er kommunen som plikter å sørge for at du får en vurdering hos en annen fastlege, den enkelte legen har ikke plikt til å ta imot deg. Kommunens plikt er i hovedsak å sørge for at det er nok allmennleger i kommunen til at de har kapasitet til å ta imot pasienter som vil ha en fornyet vurdering. Du trenger ingen henvisning til en annen lege, du kan selv ta direkte kontakt. Du betaler bare vanlig egenandel for en slik time. Dersom du generelt er misfornøyd med legen din, har du i følge fastlegeforskriften rett til å bytte lege to ganger i året.

Vil du vite mer?