Informasjon

Hjelpemidler på arbeidsplassen

NAV har et bredt spekter av virkemidler og tiltak for å beholde personer i arbeid eller gi innpass i arbeidslivet.

Behandler har en viktig rolle i forhold til å understøtte aktive løsninger for den sykmeldte. Arbeidsplassen er hovedarenaen for tilrettelegging. Men det er også viktig å kjenne til NAVs virkemidler.

NAVs virkemidler er tilgjengelige for arbeidstakere. Noen kan også brukes for selvstendig næringsdrivende. For arbeidstakere som er ansatt i en Inkluderende arbeidslivsvirksomhet er i tillegg særskilte virkemidler tilgjengelige.

Det kan søkes om hjelp og tilrettelegging av arbeidsplassen for arbeidstakere som på grunn av sykdom har redusert arbeidsevne.

Se oppdatert oversikt over virkemidler og tiltak på nav.no.

Hvem kan få hjelpemidler?

Arbeidstakere

 • Arbeidstaker som ønsker å undersøke muligheter for hjelpemidler kan sammen med arbeidsgiver ta kontakt med:
  • Bedriftshelsetjenesten
  • Verneombudet
  • Tillitsvalgt
  • NAV lokalt
  • NAV Arbeidslivssenter

Selvstendig næringsdrivende

 • Selvstendig næringsdrivende henvender seg til:
  • NAV lokalt
  • NAV hjelpemiddelsentral

Oppgavefordeling

 • Arbeidstaker
  • Ansvar for å bidra og samarbeide om tilretteleggingen
 • Arbeidsgiver
  • Pålagt ved arbeidsmiljøloven å stille til rådighet nødvendig utstyr for å gjennomføre arbeidsoppgavene
   • Tilretteleggingen som er arbeidsgivers ansvar dekkes ikke av folketrygden
  • Ved behov for tilrettelegging skal arbeidsgiver, sammen med ansatt, utarbeide en individuell oppfølgingsplan
 • NAV lokalt
  • Når behovet for særskilt tilrettelegging er varig, det vil si over 2 år har NAV ansvaret

Andre instanser

 • NAV Hjelpemiddelsentral
  • Kan gi råd og veiledning og skal ha den endelige søknaden
 • Bedriftshelsetjenesten eller kommunehelsetjeneste
  • Kan hjelpe både arbeidstaker og arbeidsgiver med funksjonsvurdering
 • Fysio-/ergoterapi
  • NAV lokalt kan bestille arbeidsplassvurdering av fysioterapeut eller ergoterapeut
 • NAV Arbeidslivssentre
  • Kan bidra når det gjelder IA-bedrifter

Søknaden

 • Ved behov for hjelpemiddel tar en kontakt med lokal kommunehelsetjeneste
 • Ved behov for utprøvning eller utredning
  • Send henvisningsskjema for bistand til NAV Hjelpemiddelsentral
  • Aktuelt hjelpeskjema fylles ut og vedlegges søknaden (lenke)
 • Endelig søknad sendes til NAV Hjelpemiddelsentral
  • Vedlegg til søknaden
   • Individuell oppfølgingsplan eller attføringsplan
   • Funksjonsvurdering
 • Tillegg for næringsdrivende:
  • Spesifisert oversikt over søkte hjelpemidler
  • Utskrift av siste års ligning med kopi av næringsinntekt
  • Pristilbud fra minimum 2 leverandører
 • De fleste søknader blir avgjort i løpet av 1 måned - maksimal behandlingstid er 6 måneder

Oppfølging

 • Hjelpemiddelet lånes ut eller gis som et tilskudd
  • Både arbeidstaker og arbeidsgiver evaluerer tiltaket og gir beskjed ved behov for endring
  • Et lånt hjelpemiddel skal leveres tilbake når det ikke lenger er i bruk
  • Hjelpemiddelsentralen har ansvar for reparasjon og vedlikehold i utlånstiden
 • Ved tilskudd gis et stønadsbeløp
  • Ved tilskudd er du selv ansvarlig for reparasjon og vedlikehold
 • For selvstendig næringsdrivende kan tilskuddet gis som rente- og avdragsfritt lån
 • Dersom hjelpemiddelet er på lager blir det sendt til kommunens mottaksted etter at søknad er godkjent
  • Kommunen har ansvar for utleveringen
  • Ev. kan hjelpemiddelet hentes direkte på hjelpemiddelsentralen

Skjema

 • Søknad om hjelpemidler, tolkehjelp (ny bruker), lese- og sekretærhjelp og funksjonsassistent
 • Henvisningsskjema for bistand til utredning og utprøvning
 • Hjelpeskjema for hjelpemidler/tiltak i arbeidslivet/attføring/utdanning
 • Rekvisisjon - utprøvning hjelpemiddelområdet

Kilder

 • Innholdet er hovedsakelig hentet fra NAV's hjemmesider - http://www.nav.no

Fagmedarbeidere

 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL