Informasjon

Hjelpemidler

Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere funksjonshemmedes praktiske problemer.

Se Hjelpemiddeldatabasen og NAV om hjelpemidler

Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere funksjonshemmedes praktiske problemer. Hjelpemidler skal inngå som del av en helhetlig plan, og bidra til å:

 • bedre funksjonsevnen
 • øke selvhjulpenheten
 • lette pleien av funksjonshemmede

Personer som har varig (over to år) og vesentlig innskrenket funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte, kan få stønad til hjelpemidler fra folketrygden. Personer som har midlertidig behov for hjelpemidler, må søke om støtte andre steder, vanligvis gjennom kommunen.

Se "Hva har du vansker med?" hos NAV

Hjelpemidler i dagliglivet

Hjelpemidlene må være nødvendige og hensiktsmessige for å bedre evnen til å løse praktiske problemer i dagliglivet, eller for å kunne bli pleiet i hjemmet.

Folketrygden gir vanligvis stønad til det rimeligste av de hjelpemiddeltypene som dekker brukerens behov. På de store gruppene hjelpemidler har Rikstrygdeverket inngått rammeavtaler med enkelte leverandører, f.eks. manuelle elektriske rullestoler, forstørrende videosystemer og bil. Hensikten er å oppnå gunstig pris på hjelpemidlet og et nasjonalt sortiment. Hjelpemiddelsentralene har sine lokale sortiment, valgt ut på bakgrunn av det nasjonale sortimentet og hjelpemidler uten rammeavtale. Dersom sentralen i fylket ikke har det søkte hjelpemidlet, kan sentralen få tak i hjelpemidlet fra andre sentralers lager eller kjøpe det inn. Denne søknaden må begrunnes godt. For de mindre hjelpemiddelgruppene har Rikstrygdeverket ikke inngått rammeavtaler. Hjelpemidler til barn og datahjelpemidler er eksempler på hjelpemidler uten rammeavtale. For disse gruppene skal det ikke søkes om dispensasjon.

Det gis ikke stønad til hjelpemidler i hjemmet som vanligvis også brukes av ikke-funksjonshemmede. Bestemmelsen omfatter hvitevarer og brunevarer, f.eks. vaskemaskin, fjernsynsapparat og alminnelig kjøkkenutstyr. Det gis imidlertid stønad til ekstrautstyr for å tilpasse slikt utstyr.

Hjelpemidler i arbeidslivet

Folketrygden kan gi stønad til hjelpemidler, ombygging av maskiner og tilrettelegging av fysisk miljø på arbeidsplassen. Stønad gis dersom det er hensiktsmessig og nødvendig for at den funksjonshemmede skal bli i stand til å skaffe seg eller beholde arbeid.

Arbeidsgiveren har etter arbeidsmiljøloven § 13 ansvar for at arbeidsplassen tilrettelegges for yrkeshemmede arbeidstakere. Det kan gis stønad fra folketrygden for at yrkeshemmede arbeidstakere skal kunne beholde høvelig arbeid. Etter nye bestemmelser vil NAV dekke slik tilrettelegging fullt ut dersom nødvendig.

Dersom det gis stønad for at en funksjonshemmet skal bli i stand til å skaffe seg høvelig arbeid, er det som oftest et ledd i yrkesrettet attføring. Da skal det foreligge handlingsplan for attføring, utarbeidet av attføringssøkeren og arbeidsmarkedsetaten.

Hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering

Folketrygden kan gi stønad til hjelpemidler for trening, stimulering og aktivisering av barn og unge under 18 år. Det gis også stønad til spesial- eller ekstrautstyr i forbindelse med lek og sport, men disse må være spesielt utformet for funksjonshemmede eller nødvendige for å utføre aktivitetene. Eksempler på dette er bryter for å bruke en leke, støtteski o.l. Det gis ikke stønad til hjelpemidler for konkurransesport eller vanlig leke- og sportsutstyr.

Hjelpemidler på andre områder

Folketrygden yter stønad til hjelpemidler og andre tiltak på en rekke områder. Det er imidlertid satt en del vilkår for flere av områdene, som f.eks. grenser for stønadsbeløp, antall timer i året og at det dreier seg om personlige hjelpemidler:

 • Høreapparater og tolkehjelp for hørselshemmede
 • Tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde
 • Førerhund og lese- og sekretærhjelp for synshemmede
 • Grunnmønster til søm av klær
 • Datautstyr som kommunikasjonsmiddel
 • Datautstyr til trening, stimulering og aktivisering av barn og unge
 • Skolehjelpemidler
 • Motorkjøretøy og andre transportmidler

Hjelpemidler – ett av flere tiltak

Et hjelpemiddel er ikke det eneste tiltaket som kan løse praktiske problemer. Den beste løsningen er ofte en kombinasjon av flere tiltak. Enkle endringer i omgivelsene eller omlegging av arbeidsmetoder kan ofte være bedre enn store hjelpemidler.