Informasjon

Inkluderende arbeidsliv (IA)

IA-avtalen ble fra 01.01.2019 utvidet til å gjelde for hele arbeidslivet. Målsettingen er å redusere sykefravær og frafall i arbeidslivet.

Se detaljert beskrivelse av ordningen med inkluderende arbeidsliv (IA) hos NAV.

Bakgrunn for avtalen

"Et inkluderende arbeidsliv" er navnet på en intensjonsavtale mellom en bedrift og det stedlige trygdekontor. Bedrifter som inngår i en slik avtale, kalles ofte ia-bedrifter. Initiativet til avtalen kommer fra myndighetene.

Avtalen "Et inkludrende arbeidsliv" er en intensjonsavtale som har følgende mål:

  • at sykefraværet skal reduseres
  • at flere med redusert arbeidsevne skal komme i jobb
  • at den reelle pensjoneringsalder skal økes

En skriftlig kontrakt inngås og omhandler forpliktelser for arbeidstaker, arbeidsgiver og trygdekontor Hovedelementene i avtalen er

  • rett til økt antall dager egenmelding (24 dager per år og maks 8 dager per gang)
  • bedre oppfølging av sykmeldte
  • større untyttelse av restarbeidsevne hos syke og eldre

Hva forventes av deg som syk arbeidstaker

Dersom du er ansatt i en såkalt ia-bedrift, forventes det at du ved sykdom fyller ut en egenmelding hvor du har vurdert om din sykdom kan være forårsaket av arbeidsmiljøet. Dette er for at bedriften skal hele tiden jobbe med forbedring av arbeidsmiljøet. Videre skal du på egen hånd ta stilling til om det er andre oppgaver du kan gjøre selv om du er syk. Selv om du ikke har plikt til å fortelle diagnosen ligger det i avtalen en forpliktelse om større åpenhet og da spesielt med hensyn til funksjonsnivå. Dersom du er i tvil med hensyn til dette eller dersom det oppstår uenighet med arbeidsgiver vil bedriftshelsetjeneste og fastlege være steder du kan søke hjelp. Du er forpliktet til etter beste evne å yte en innsats eventuelt som aktivt sykmeldt dersom forholdene ligger til rette.

Hva forventes av din arbeidsgiver

Din arbeidsgiver er forpliktet til å ha og følge skriftlige rutiner som beskriver hvordan syke arbeidstakere skal følges opp. Vurdering og registrering av egenerkæringen du har fylt ut er et vesentlig punkt i dette. Telefoner, møter med deg er andre viktige elementer. Noen har også avtaler om kontakt med bedriftshelsetjensten etter bestemte vilkår (langtidssykmeldte). Dersom du beskriver arbeidsoppgaver du kan gjøre er det opp til bedriften å legge forholdene til rette for at du på tross av sykdom kan gjøre en innsats.

For ia-bedrifter er det et økt anvar for å tilrettelegge arbeidet dersom dine plager er kroniske. Målet er at du innen bedriften da skal få en varig arbeidsplass som er tilrettelagt. Det kan hende at din bedrift i samarbeid med det offentlige må gi deg omskolering i form av videre- eller etterutdanning for å gi deg ny kompetanse. Det legges et større press på ia-bedrifter for dette samtidig som det gies økte muligheter i form av tilskudd. En ia-bedrift skal også ha en plan i forhold til å beholde eldre arbeidstakere i jobb. Bedriftshelsetjenesten vil være bedriftens faglige rådgiver for å nå målene redusert sykefravær og økt tilpasning ved redusert arbeidsevne

NAVs rolle

Alle ia-bedrifter skal ha en fast kontaktperson ved NAV. Denne kontaktpersonen skal fungere som en koordinator dersom man trenger å koble inn andre etater. NAV skal også kunne fungere som en rådgiver dersom bedriften trenger faglige råd i en vanskelig sak.