Informasjon, veiviser

Hopp til innhold

Klagemuligheter

Helse- og omsorgstjenester

Hvis du mener at du er blitt feilbehandlet eller at helsepersonell har brutt noen av sine plikter over for deg, som for eksempel å gi forsvarlig behandling, kan du be Helsetilsynet i fylket vurdere dette.

Helsetilsynet skriver her om ulike aspekter når det gjelder Klage og klagebehandling i forhold til helse- og omsorgstjenester. Offentlige kontorer har plikt til å gi råd og veiledning når du søker om en tjeneste eller ytelse. Kontoret skal også, når de fatter et vedtak, opplyse om retten til å klage, klagefrist og hvem som er klageinstans. Vedtaket skal alltid begrunnes.

På Helsetilsynets hjemmesider finner du informasjon om ulike klage- og erstatningsordninger i helse- og omsorgstjenesten: Klage- og erstatningsordninger i helse- og omsorgstjenesten

Sosialtjenester

Helse- og sosialtjenenesten har ansvar for at du får det du har krav på når du søker tjenester eller ytelser fra dem. Enkeltvedtak som er truffet etter lov om sosiale tjenester i NAV, kan påklages til fylkesmannen. Dette kan du lese mer om hos Helsetilsynet: Sosiale tjenester i NAV

Lenker

 • Helsetilsynets hjemmesider
 • Forvaltningsloven Kap. VI om klage
 • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 • Helse- og omsorgstjenesteloven. Kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning
 • Helse- og omsorgstjenesteloven. Kapittel 10. Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige
 • Sivilombudsmannen
 • Spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 Plikt til forsvarlighet
 • Helsepersonelloven § 4 Forsvarlighet
 • Helsetilsynets hjemmesider
 • Helsepersonelloven kap. 11
 • Pasientrettighetsloven § 7-2 - Klage
 • Psykisk helsevernloven
 • Pasient- og brukerombudet