Informasjon

Sakkyndigerklæringer i vergemålssaker

Ny vergemålslov og vergemålsforskrift trer i kraft 1. juli 2013. Det heter ikke lenger hjelpeverge, men verge. Behandlende lege kan bli anmodet om å skrive sakkyndighetserklæring og/eller anmode om opprettelse av verge.

Ny vergemålslov og vergemålsforskrift trer i kraft 1. juli 2013. Overformynderiene i kommunene legges ned, og Fylkesmannen overtar som ny førsteinstans i vergemålssaker. Det er opprettet en ny sentral vergemålsmyndighet ved Statens sivilrettsforvaltning, med klage- og tilsynsfunksjon overfor Fylkesmennene.

Vergemålsloven § 20 angir fem vilkår som må være oppfylt for å opprette vergemål for voksne. Disse vilkårene omhandler:

  1. Personens fysiske eller psykiske tilstand
  2. At personen ikke er i stand til å ivareta sine egne interesser
  3. At det ut fra en totalsituasjon må foreligge et behov for verge
  4. Det må foreligge en årsakssammenheng mellom personens tilstand og personens manglende evne til å ivareta egne interesser
  5. Skriftlig samtykke fra personen, hvis vedkommende er samtykkekompetent

Ifølge vergemålsloven § 56 har følgende personer rett til å begjære opprettelse eller endring av vergemål:

  1. Personen selv
  2. Personens ektefelle, samboer, foreldre, nærmeste livsarving eller søsken
  3. Vergen, hvis personen allerede har verge
  4. Behandlende lege eller tilsynslege ved helseinstitusjon der personen er innlagt eller bor

For at Fylkesmannen skal kunne sikre en tilfredsstillende saksbehandling, herunder avklare om vilkårene for opprettelse av vergemål foreligger, må Fylkesmannen bl.a. legge til grunn erklæring fra lege eller annen sakkyndig. Det kan også være behov for fremleggelse av sakkyndigerklæring ved senere endring av vergemålet. For eksempel kan det være nødvendig med en fornyet vurdering av personens samtykkekompetanse og evne til å ivareta egne interesser.

Erklæringen fra lege eller annen sakkyndig skal avgis på eget skjema. Skjemaet publiseres i Norsk Elektronisk Legehåndbok og på www.vergemal.no. Skjemaet sendes Fylkesmannen i det fylket der den aktuelle personen er folkeregistrert innen tre uker etter utstedelse av erklæringen, om ikke annet er avtalt. En adresseliste til fylkesmannsembetene er tilgjengelig på www.fylkesmannen.no. Det arbeides med å utvikle en løsning slik at erklæringen på sikt kan leveres elektronisk.

Arbeidet med utfylling av erklæringen godtgjøres med halv offentlig salærsats per erklæring (stykkpris). Den offentlige salærsatsen fastsettes årlig gjennom statsbudsjettet etter forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet. I 2013 er den offentlige salærsatsen 945 kr per time (ekskl. mva).

Kostnadene dekkes av den som har bestilt erklæringen. Når Fylkesmannen er bestiller, sendes regningen til Fylkesmannen i henhold til gjeldende sats. For utfyllelse av erklæringen gjelder helsepersonelloven § 15 om krav til varsom, nøyaktig og objektiv fremstilling mv. Det påhviler den enkelte lege eller annen sakkyndig å vurdere om vedkommende er kvalifisert til å utstede erklæringen i tråd med helsepersonelloven § 4, eller om personen/pasienten skal henvises til annet kvalifisert helsepersonell.