Informasjon

Førerkort og helsekrav

Dersom du har en sykdom som påvirker kjøreevnen, eller bruker medisiner som påvirker kjøreevnen, kreves helseattest fra lege for å få ha førerkort.

Førerkortreglene ble endret i 2013. Da ble blant annet gyldighetstiden for førerkort for lette kjøretøy redusert til 15 år og for tyngre kjøretøy redusert til 5 år. Aldersgrense for krav om helseattest for eldre ble hevet fra 70 til 75 år. I oktober 2016 kom nye regler med endringer i helsekrav for førerkort. Reglene er tilpasset EU's regler, og det skal være mindre rom for skjønn og mer lik vurdering av helsekravene. Fra 2019 ble aldersgrense for kravet om fornyelse av førerkort hevet fra 75 år til 80 år.

Egenerklæring og helseattest for førerkort

Når du søker om førerkort skal du fylle ut en egenerklæring om helse. Det kreves i tillegg helseattest fra lege etter fylte 80 år, ved første gangs søknad om eller fornyelse av førerkort til gruppe 2 eller 3 (lastebil, minibuss, buss, kjøreseddel, kompetansebevis) og ved fornyelse av førerkort med tidsbegrensning. Har du sykdom eller bruker du midler som påvirker kjøreevnen, kreves helseattest fra lege. Helseattesten er en uttalelse fra legen til vegmyndigheten (Trafikkstasjonen) om helsekravene er oppfylt. 

Trafikkstasjonen

Trafikkstasjonen (tidligere kalt Biltilsynet) innvilger førerett og utsteder førerkort. Trafikkstasjonen vurderer egenerklæringen din og helseattesten fra legen, og kan i noen tilfeller avslå søknaden om førerett. Det kan skje om helseattesten inneholder feil eller mangler, eller om trafikkstasjonen er i tvil om helsekravet er oppfylt. Ved tvil kan trafikkstasjonen gjøre en kjørevurdering eller legge frem saken for fylkesmannen for vurdering.

Førerkort ved sykdom og bruk av legemidler

Kravene som stilles ved ulike sykdommer eller ved bruk av midler som påvirker kjøreevnen er detaljert beskrevet i førerkortforskriften og Helsedirektoratets førerkortveileder. Fastlegen din vil i de fleste tilfellene kunne avgjøre om helsekravene er oppfylt. Det kreves uttalelse fra spesialist ved enkelte sykdommer, blant annet epilepsi.

Ved bruk av sovemedisin, beroligende midler eller sterke smertestillende gjelder strenge regler. Som sjåfør plikter du å avstå fra videre kjøring og kontakte lege for undersøkelseer om du er i tvil om kjøring kan skje på trafikksikker måte.

Merk at det fra 01.01.2023 skjer endringer i regelverket om maksimal varighet av førerkort for personer med diabetes som bruker legemidler som senker blodsukkeret: maksimalt tillatt gyldighet i førerkortgruppe 1 (også klasse B) blir da fem år. Les mer om dette hos Helsedirektoratet. 

Vil du vite mer?