Informasjon

Støtte til opphold på opptreningsinstitusjon

Opptreningsinstitusjonene ble tidligere kalt rekonvalesenthjem eller kurbad. Der skal du kunne få behandling og opptrening som kan bedre din funksjon.

Formål

Målet med habilitering og rehabilitering er å styrke brukernes muligheter for gjenvinning av tapt funksjonsevne, bidra til egenmestring og opprettholdelse av best mulig funksjonsnivå. Habilitering og rehabilitering er en naturlig og selvstendig del av all innsats, behandling og pleie. Det ligger et habiliterende/ rehabiliterende element i all god behandling.

Habiliterings- og rehabiliteringstjenester gis både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten har et særskilt ansvar for å veilede kommunene.

I kommunen

Kommunen skal ha generell oversikt over behovet for habilitering og rehabilitering i kommunen. Alle som bor eller oppholder seg i kommunen, skal tilbys nødvendig utredning og oppfølging ved behov. Kommunale rehabiliteringstjenester er i hovedsak organisert slik at de tilbys på, eller i tilknytning til, de arenaer der den enkelte lever livet sitt. Det vil si i eget hjem, i barnehagen, på skolen, i arenaer for fritidsaktiviteter samt i kommunale institusjoner. Kommunene har også ansvar for å identifisere behov for hjelpemidler, bistå i søknadsprosessen og i samarbeid med NAV bistå i bruk av hjelpemidler Kommunen skal ha en synlig og lett tilgjengelig koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten

I spesialisthelsetjenesten

Det regionale helseforetaket skal legge forholdene til rette slik at personell i spesialisthelsetjenesten skal kunne melde mulige behov for habilitering og rehabilitering. Det regionale helseforetaket skal blant annet sørge for nødvendig:

  • Undersøkelse og utredning av brukere med behov for habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.
  • Trening og oppøving av funksjon og individuelle ferdigheter som krever spesialisert tilrettelegging.
  • Veiledning, råd og veiledning til kommunen og samarbeid med kommunen om opplegg for enkeltpasienter.

Private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner

De regionale helseforetakene vurderer behov for kjøp av tjenester fra private aktører. Tilbudet fra private aktører ses i sammenheng med øvrig tilbud i regionen. Ved kjøp av tjenester er innhold og kvalitet i tilbudet viktig. Det er opprettet regionale koordinerende enheter i helseregionene som vurdere søknader fra fastlegene om opphold i private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner. I samsvar med samhandlingsreformen og ansvars- og oppgavefordelingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten vil kommunene kunne inngå avtaler med private institusjoner om rehabiliteringstjenester.

Vil du vite mer?