Informasjon

Oversikt virkemidler og tiltak

Det finnes en lang rekke virkemidler og tiltak som skal understøtte målsetningen om å holde så mange som mulig i arbeid så lenge som mulig.

De fleste virkemidlene er generelle, og gjelder alle sykmeldte. I tillegg er det spesielle virkemidler knyttet til ordningen "Inkluderende arbeidsliv - IA", ulike tilbud i spesialisthelsetjenesten i de ulike helseforetakene og Frisklivssentraler i primæhelsetjenesten.

Alternativer til sykemelding

 • Avventende sykmelding
  • Aktuelt i arbeidsgiverperioden (de første 16 dager) når det medisinsk sett er forsvarlig å være i arbeidsrelatert aktivitet under forutsetning av tilrettelegging på arbeidsplassen
  • Den sykmeldte får med melding til arbeidsgiver (Sykmeldingsblankett del C), og arbeidsgiver avgjør om nødvendig tilrettelegging er mulig
  • Dersom nødvendig tilpasning på arbeidsplassen ikke er mulig omgjøres sykmeldingen til vanlig sykmelding
 • Gradert sykmelding
  • Brukes dersom den sykmeldte kan utføre deler av sine arbeidsoppgaver, enten ved å arbeide redusert tid, eller ved å bruke lenger tid på arbeidsoppgavene, eller etter tilrettelegging på arbeidsplassen
  • Gradert sykmelding kan også benyttes dersom den sykmeldte delvis kan utføre andre enn sine vanlige arbeidsoppgaver
  • Minste grad av sykmelding er 20%
 • Reisetilskudd
  • Gis når sykdom eller skade medfører at reisen til og fra jobb er årsak til sykefraværet
  • Reisetilskudd gis i stedet for sykepenger eller rehabiliteringspenger
 • Tilrettelegging på arbeidsplassen
  • Tilpasninger som gjør den syke i stand til arbeidsrelatert aktivitet ved sykemelding
 • Svangerskapspenger
  • Kan gis i stedet for sykmelding til gravide arbeidstakere hvor arbeidet kan medfører risiko for fosterskader og hvor omplassering ikke er mulig
  • For gravide kan man også søke om unntak fra arbeidsgiverperiode
 • Sykdom hos barn/pårørende
  • Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år har rett til omsorgspenger når barnet eller barnepasser er syk
  • Pleiepenger ytes når barn på grunn av utredning eller behandling av sykdom har behov for kontinuerlig tilsyn og omsorg
  • Pleiepenger kan også gis ved stell eller pleie av pårørende i livets sluttfase
  • Opplæringspenger kan ytes når funksjonshemmede eller kronisk syke barn skal delta på kurs eller opplæring ved godkjent helseinstitusjon
 • Unntak fra arbeidsgiverperiode
  • Aktuelt ved kronisk/langvarig sykdom med forventet hyppigere sykefravær enn gjennomsnittet
  • Også aktuelt under svangerskap
 • Hjelpemidler på arbeidsplassen
  • Det kan søkes NAV om økonomisk støtte til hjelpemidler som er nødvendige for å klare arbeidet
  • Dette gjelder både arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende
 • Helse i arbeid (tidligere Raskere tilbake)
  • For personer med muskel/skjelett og psykiske helseproblemer som er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt, der rask avklaring kan bidra til mestring og økt arbeidsdeltakelse
  • Helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen og rask tilgang på individrettet tverrfaglig utredning og avklaring
  • Arbeidsrettet rehabilitering gjennom helseforetakene
 • Tettere oppfølging
  • Lovverket setter krav til tettere oppfølging av den sykmeldte sammenlignet med tidligere praksis
  • Arbeidsgiver har plikt til, i samarbeid med den sykmeldte, å lage en oppfølgingsplan innen 4 uker
  • Arbeidsgiver skal innkalle til og avholde dialogmøte 1 senest 7 uker etter hel eller gradert sykmelding
  • NAV skal innkalle til dialogmøte senest etter 26 uker dersom fortsatt sykmelding
  • Arbeidsgiver, arbeidstaker, sykmelder eller NAV kan kreve at det avholdes et dialogmøte 3 i regi av NAV i perioden etter dialogmøte 2
 • Indivuduell avklaring, oppfølging og rehabilitering
  • NAV hjelper med avklaring av problemet og arbeidsevnen
  • Oppfølging ved behov for støtte eller veiledning til å finne eller beholde en jobb
  • Forskjellige former for arbeidsrettet rehabilitering for å styrke arbeidsevnen
 • Les mer hos NAV
Neste side