Informasjon

Når du trenger hjelp til å klage

Når du trenger hjelp til å klage er Pasient- og brukerombudet en uavhengig aktør som er der for å hjelpe deg som pasient eller pårørende. Det er et pasient- og brukerombud i hvert fylke, og de blir administrert av Helsedirektoratet.

Nyttig å vite om pasient- og brukerombudet

 • Arbeidsområdene deres er innen offentlige spesialisthelsetjenester, og kommunal helse- og omsorgstjeneste. Pasient- og brukerombudets mandat er 2-delt, de har også systemsaker som de arbeider med.
 • Pasient- og brukerombudet kan hjelpe deg dersom du ikke får oppfylt dine rettigheter som pasient, dersom du ønsker rådgivning, hjelp til å få frem spørsmål til rette vedkommende, eller vil vite om du kan, og hvordan du kan, kreve erstatning.
 • Pasient- og brukerombudet kan også ta opp saker der de selv ser at dette er nødvendig, og de underretter tilsynsmyndighetene når det er nødvendig
 • Pasient- og brukerombudet har en definert hjelpe-/medvirkerrolle. De skal hjelpe pasienter å nå frem i systemet, men de er ikke tillagt noen myndighet til å avgjøre saker selv.
 • Å få hjelp av pasient- og brukerombudet er gratis, og de har taushetsplikt.
 • Reglene om pasient- og brukerombud står i kapittel 8 i Pasientrettighetsloven
 • Pasient- og brukerombudet arbeider for å ivareta pasientens behov, interesser og rettssikkerhet og for å bedre kvaliteten i helsetjenesten. Enhver kan henvende seg til pasient- og brukerombudet, muntlig eller skriftlig. Det er mulig å henvende seg anonymt.
 • Ombudet kan av eget tiltak ta opp saker som gjelder forhold i den offentlige spesialisthelsetjenesten, kan uttale sin mening om forhold som hører inn under arbeidsområdet, og kan foreslå forbedringer.
 • Pasient- og brukerombudet skal underrette tilsynsmyndighetene (oftest Helsetilsynet ) om tilstander som det er påkrevd at disse følger opp. (Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten )

Når og hvordan kan jeg henvende meg til pasient- og brukerombudet?

Når kan jeg henvende meg til pasient- og brukerombudet?

Etter at du har opplevd noe du ikke syns var bra helsehjelp. Eller når du trenger råd om hvordan du kan gå fram. Eller når du mangler informasjon om rettigheter og ordninger. Noen henvender seg fordi de ikke på egen hånd kan ivareta sine interesser. Men andre henvender seg mest for å gi ombudet informasjon og for å fortelle om sine erfaringer på godt og vondt.

Hvordan kan pasient- og brukerombudet hjelpe meg?

Mange har mest utbytte av en avklarende samtale og å få svar på noen spørsmål. Enkelte trenger konkret bistand til å fremme en henvendelse til en helsetjeneste eller til et forvaltningsorgan. Ombudet kjenner de lokale helsetjenestene, ordninger og regler og kan noen ganger se nye veier og muligheter. Noen ønsker at ombudet skal ta opp forhold i spesialisthelsetjenesten som bør forbedres.

Bør jeg henvende meg andre steder først?

Nei, mange henvender seg nettopp for å få råd om hva som kan være riktig instans. En telefon eller et brev til pasient- og brukerombudet forplikter deg ikke til noe. Ofte er spørsmålet akkurat dette: - hvor bør jeg prøve først?

Kontaktinformasjon

 • På nettsiden til Pasient- og brukerombudet finner du relevant kontaktinformasjon for Pasient- og brukerombudet i ditt fylke.
  URL: http://pasientombudet.no

Vil du vite mer?