Informasjon

Helsehjelp til pasienter som mangler samtykkekompetanse

Problemstilling

Bakgrunnsinformasjon:

Mange pasienter på sykehjem har ikke samtykkekompetanse for helsehjelp på grunn av betydelig kognitiv svikt. Det skal dokumenteres i journalen at disse mangler samtykkekompetanse samtykkekompetanse og hva de mangler samtykkekompetanse for. Det må alltid gjøres en konkret vurdering av hvilke områder pasienten ikke har samtykkekompetanse for.

De fleste av pasientene med betydelig kognitiv svikt har ikke kjennskap til egen sykehistorie, og følgelig heller ikke hvorfor de bruker eventuelle legemidler. De fleste tar imidlertid de legemidlene de får utdelt.  

Spørsmål fra sykehjemslege:

Er det nok å dokumentere i pasientjournalen at pasienten har manglende sykdomsinnsikt og samtykkekompetanse på grunn av kognitiv svikt, og at pårørende og sykepleier deler denne oppfatningen? Eller må journalnotatet med avgjørelsen om manglende samtykkekompetanse framlegges for pasient og pårørende? Må det fattes vedtak om tvang når pasienten mangler samtykkekompetanse?

Neste side