Informasjon

Pasientombud

22946552

Fra 2002 er den offentlige spesialisthelsetjenesten drevet av Staten og organisert i helseforetak. Staten skal sørge for at det er et pasientombud i hvert fylke. Sosial- og helsedirektoratet administrerer ordninga. Ombudene arbeider fortsatt sjølstendig og uavhengig. Reglene om pasientombud står i kapittel 8 i Pasientrettighetsloven.

Arbeidsområdet for pasientombudet er offentlige spesialisthelsetjenester

Dette omfatter sykehus, poliklinikker m.v. Kommunehelsetjenesten (all helsetjeneste kommunen driver og er ansvarlig for) er ikke omfattet, med unntak for Oslo.

  • Pasientombudet arbeider for å ivareta pasientens behov, interesser og rettssikkerhet og for å bedre kvaliteten i helsetjenesten. Enhver kan henvende seg til pasientombudet, muntlig eller skriftlig. Det er mulig å henvende seg anonymt.
  • Ombudet kan av eget tiltak ta opp saker som gjelder forhold i den offentlige spesialisthelsetjenesten, kan uttale sin mening om forhold som hører inn under arbeidsområdet, og kan foreslå forbedringer.
  • Pasientombudet skal underrette tilsynsmyndighetene (oftest Helsetilsynet) om tilstander som det er påkrevd at disse følger opp. (Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten)
  • Ombudet skal gi råd, veiledning og informasjon om forhold som hører inn under somatisk og psykiatrisk spesialisthelsetjeneste.

I Oslo har Helse- og sosialombudet et arbeidsområde som er videre enn det som er beskrevet ovenfor. Vektlegging mellom forskjellige deler av virksomheten varierer noe etter lokale forhold.

Når og hvordan kan jeg henvende meg til pasientombudet?

Når kan jeg henvende meg til pasientombudet?

Etter at du har opplevd noe du ikke syns var bra helsehjelp. Eller når du trenger råd om hvordan du kan gå fram. Eller når du mangler informasjon om rettigheter og ordninger. Noen henvender seg fordi de ikke på egen hånd kan ivareta sine interesser. Men andre henvender seg mest for å gi ombudet informasjon og for å fortelle om sine erfaringer på godt og vondt.

Hvordan kan pasientombudet hjelpe meg?

Mange har mest utbytte av en avklarende samtale og å få svar på noen spørsmål. Enkelte trenger konkret bistand til å fremme en henvendelse til en helsetjeneste eller til et forvaltningsorgan. Ombudet kjenner de lokale helsetjenestene, ordninger og regler og kan noen ganger se nye veier og muligheter. Noen ønsker at ombudet skal ta opp forhold i spesialisthelsetjenesten som bør forbedres.

Bør jeg henvende meg andre steder først?

Nei, mange henvender seg nettopp for å få råd om hva som kan være riktig instans. En telefon eller et brev til pasientombudet forplikter deg ikke til noe. Ofte er spørsmålet akkurat dette: - hvor bør jeg prøve først?

Adresser

Vil du vite mer?