Informasjon

Lov om pasientrettigheter, endringer

Lov om pasientrettigheter av 2. juli 1999 nr 63 (pasientrettighetsloven) skal bidra til å sikre at pasienter får lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet.

Temaside om Korona

Loven skal også bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og helsetjeneste og ivareta respekten for den enkelte pasients liv, integritet og menneskeverd. Loven må ses i sammenheng med andre lover som berører helsetjenesten, slik som helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven og lov om psykisk helsevern.

Et rundskriv ble utgitt i 2004. Siden da har det skjedd organisatoriske endringer og lovendringer som medfører at rundskrivet ikke er oppdatert på alle punkter. De viktigste omtales kort i det følgende: Rundskrivet henviser til Rikstrygdeverket ved brudd på behandlingsfristene etter reglene i pasientrettighetsloven kapittel 2. I dag er det HELFO pasientformidling pasienter skal henvende seg til dersom de opplever brudd på behandlingsfristene og ønsker tilbud om behandling på annet sykehus eller i utlandet.

Det gjøres også oppmerksom på at loven har fått et nytt kapittel 4 A om helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Dette kapittelet et behandlet i et eget rundskriv IS-10/2008.

Videre har det skjedd endringer i lovens kapittel 2 om rett til helsehjelp, bl.a. om vurderings- og behandlingsfrister for barn og unge under 23 år med psykiske problemer og rusmiddelavhengighet, og i kapittel 4 om samtykke til helsehjelp, bl.a. i reglene om samtykke til helsehjelp til barn og helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse. Kapittel 8 har gjennomgått en del endringer som følge av at pasient- og brukerombudene i 2009 fikk utvidet sitt arbeidsområde til å omfatte kommunehelsetjenesten i tillegg til spesialisthelsetjenesten. Tilsvarende har det skjedd enkelte endringer i prioriteringsforskriften. Den til enhver tid oppdaterte versjonen av pasientrettighetsloven og prioriteringsforskriften finnes på Lovdata.no.

Vil du vite mer?

Viktige adresser

 • Helsedirektoratet, Postboks 7000 St. Olavs plass/Universitetsgata 2, 0130 Oslo. Telefon 810 200 50,
  Telefaks 24 16 30 01
 • Norsk Pasientskadeerstatning, Holbergs gate 1, P.B 3 St. Olavs Plass, NO-0130 Oslo,
  Tlf. 22 99 45 00 , Faks. 22 99 45 90
 • Legemiddelforsikringspoolen, Hansteens gate 2, 0253 Oslo. Telefon: 23 28 42 00. Telefaks: 22 44 58 88
 • Sivilombudsmannen/Stortingets ombudsmann for forvaltningen, Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon + 47 22 82 85 00 Grønt nummer: +47 800 800 39
 • Norsk Pasientforening, Kontoret for Pasienthjelp, Pb 2714 Solli 0204 Oslo Tlf. 22 55 18 66
  Faks 22 55 07 25
 • Den norsk lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefon: 23 10 90 00. Faks: 23 10 90 10
 • Den norsk tannlegeforening, Postboks 3063 Elisenberg 0207 OSLO. Telefon: 22 54 74 00. Telefaks:22 55 11 09
 • Norsk psykologforening, Storgt 10 A, Postboks 8733 Youngstorget • N-0028 Oslo. Telefon: 23 10 31 30 .Telefaks: 22 42 42 92
 • Norsk sykepleierforbund, Tollbugt. 22, Postboks 456, 0104 Oslo. Telefonnummer: 22 04 33 04 Telefaks: 22 04 32 40
 • I hvert fylke finner du det lokale Helsetilsynet (tidligere fylkeslegen). Her finner du en oversikt over disse.
 • Du finner også et Pasientombud i hvert fylke