Informasjon

Raskere tilbake

"Raskere tilbake" er en tiltakspakke som ble innført i 2007 med målsetning å redusere det totale sykefraværet ved å få sykmeldte arbeidstakere så raskt som mulig tilbake i arbeid. Alle leger kan henvise sykmeldte pasienter – eller pasienter som står i fare for å bli sykmeldt – til utredning og behandling i spesialisthelsetjenestens "Raskere tilbake" - tilbud.

I 2017 ble eksisterende avtaler og midler innen arbeidsrettet rehabilitering, samt polikliniske tilbud for lettere psykiske- og sammensatte lidelser knyttet til Raskere tilbake i NAV, overført fra Arbeids- og sosialdepartementet til Helse- og omsorgsdepartementet. Helse Sør-Øst RHF skal forvalte avtalene på vegne av alle de fire regionale helseforetakene

Les mer i faglig veiledning for sykmeldere: Tiltaket Raskere tilbake

Tiltak i "Raskere tilbake"

Forutsetninger for ordningen

  • Arbeidstaker er sykmeldt, mottar sykepenger og har behov for tjenestene for å komme tilbake i arbeid
  • Arbeidsgiver har i samarbeid med arbeidstakeren laget en oppfølgingsplan
  • Bedriftsinterne tiltak har blitt vurdert eller forsøkt

Kilder

  • Innholdet er hovedsakelig hentet fra NAV's hjemmesider om Raskere tilbake 

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL