Enkel

Rett til helsetjenester for rusmisbrukere

Rusmiddelmisbrukere har rettigheter etter pasientrettighetsloven på samme måte som andre pasientgrupper. Kommunene har et omfattende ansvar for tjenester til personer med rusmiddelproblemer. Også de regionale helseforetakene har et ansvar for å sørge for spesialisthelsetjenester til rusmisbrukere.

Lenker

  • Pasient- og brukerrettighetsloven
  • Helse- og omsorgsdepartementets informasjonsside om rus