Enkel

Rett til individuell plan

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og psykisk helsevernloven har rett til å få utarbeidet en individuell plan.​

Les hva helsenorge.no skriver om Individuell plan

Lenker

  • Individuell plan (Helsedirektoratet)
  • Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 - Rett til individuell plan
  • Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2 - Klage
  • Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
  • Ny felles forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven. Rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet. I-17/2004.
  • Rundskriv I-3/2004 fra Helsedepartementet. Samarbeid mellom tjenesteytere som gir tilbud til barn og unge under 18 år med nedsatt funksjonsevne – bruk av individuell plan.