Informasjon

Rettigheter ved små barns sykdom, omsorgsdager

Du kan få omsorgspenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt når barnet ditt eller barnepasseren er syk.

Les mer hos NAV om omsorgsdager.

Dersom du har omsorg for barn under 12 år, har du rett til omsorgsdager 10 dager pr kalenderår, for hver av foreldrene, når barnet er sykt. Det samme gjelder dersom arbeidstakeren må være borte fra arbeidet fordi den som har det daglige barnetilsynet, barnepasser, er syk.

Hvis barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år.

Omsorgsdager gis i:

  • 10 dager per kalenderår
  • 15 dager per kalenderår dersom arbeidstakeren har omsorg for mer enn to barn
  • 20 dager per kalenderår dersom arbeidstakeren er alene om omsorgen
  • Dersom arbeidstakeren har kronisk syke eller funksjonshemmete barn og dette fører til en markert høyere risiko for fravær fra arbeidet, ytes det i tillegg 10 stønadsdager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn. Når arbeidstakeren er alene om omsorgen, dobles antall stønadsdager

Retten til utvidet antall dager ved kronisk sykt eller funksjonshemmet barn må forhåndsgodkjennes av NAV etter søknad fra legen.

Opplæringspenger til foreldre under kurs og opplæring

Den eller de som er yrkesaktiv og har omsorgen for langvarig syke eller funksjonshemmede barn og som må delta på kurs eller annen opplæring ved godkjent helseinstitusjon for å kunne ta seg av og behandle barnet, har rett til opplæringspenger under kurs- eller opplæringsfravær. Det samme gjelder ved deltakelse på foreldrekurs ved godkjent statlig kompetansesentra.

Opplæringspenger kan også tilstås i forbindelse med behandling som kan defineres som en spesialisthelsetjeneste (lov om spesialisthelsetjeneste § 1-2) eller som foregår i institusjon som er godkjent etter spesialisthelsetjenesteloven § 4-1. Dette gjelder ikke dersom formålet med innleggelsen eller oppholdet ikke primært er opplæring.