Informasjon

Omsorgspenger ved barns sykdom

Du kan få omsorgspenger som erstatning for tapt arbeidsinntekt når barnet ditt eller barnepasseren er syk.

Les mer hos NAV om omsorgspenger.

Dersom du har omsorg for barn under 12 år, har du rett til omsorgsdager når barnet er sykt. Det samme gjelder dersom arbeidstakeren må være borte fra arbeidet fordi den som har det daglige passet av barnet, som en hjemmeværende forelder eller en dagmamma, er syk. Hvis barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år.

Omsorgsdager gis i:

  • 10 dager per forelder per kalenderår ved omsorg for ett eller to barn under 12 år
  • 15 dager per kalenderår dersom du har omsorg for mer enn to barn under 12 år
  • 20 dager per kalenderår dersom du er alene om omsorgen
  • Har du barn med kronisk sykdom eller funksjonshemming og dette fører til en markert høyere risiko for fravær fra arbeidet, har du rett til 10 ekstra stønadsdager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn

Retten til utvidet antall dager ved kronisk sykt eller funksjonshemmet barn må forhåndsgodkjennes av NAV etter søknad fra legen.