Informasjon

Hva skjer ved sykmelding?

Hvis du er sykmeldt har du rett til tidlig og tett oppfølging, og du har også noen plikter. Målet er å unngå unødig langvarig sykefravær.

Du kan lese mer om Sykmeldt - hva nå? hos NAV.

Aktive virkemidler og tiltak

Trygdeetaten kan tilby en rekke virkemidler og tiltak for personer som er sykmeldt eller som står i fare for å bli det. Alle virkemidlene er tilgjengelige for arbeidstakere som er ansatt hos en arbeidsgiver, noen også for selvstendig næringsdrivende. For arbeidstakere som er ansatt i en Inkluderende arbeidslivsvirksomhet (IA) er noen særskilte virkemidler tilgjengelig.

Gradert sykmelding

Gradert sykmelding (ned til 20 %) kan brukes der den sykmeldte kan utføre sine vanlige arbeidsoppgaver med ordinær innsats, men med redusert arbeidstid. Tidsrom med gradert sykmelding medregnes i den totale sykepengeperiodens lengde. Les mer ...

Tilretteleggingstilskudd (gelder bare arbeidstakere)

Tilretteleggingstilskudd kan gis til arbeidsgiver som kompensasjon for merutgifter/ merinnsats i forbindelse med nødvendig tilrettelegging, utprøving og opplæring i nye arbeidsoppgaver, eller praktisk hjelp som arbeidstakeren har behov for. I enkelte tilfeller kan det også være aktuelt å yte tilretteleggingstilskudd uten at arbeidstakeren er sykmeldt. Les mer ...

Reisetilskudd

Trygdeetaten kan dekke ekstrautgifter til transport til og fra arbeidet etter arbeidsgiverperioden som et alternativ til sykepenger dersom arbeidstaker i en periode ikke kan bruke vanlig reisemåte på grunn av sykdom eller skade. Virkemidlet kan også brukes dersom arbeidstakeren mottar rehabiliteringspenger. Les mer ...

Arbeidsplassvurdering ved fysioterapeut (gjelder bare arbeidstakere)

Trygdeetaten kan dekke utgiftene til ekstern fysioterapeut som foretar arbeidsplassvurdering for sykmeldte arbeidstakere med sikte på tilrettelegging. Ordningen gjelder ikke virksomheter som har egen bedriftshelsetjeneste eller er tilknyttet fellesordning. Les mer ...

Hjelpemidler på arbeidsplassen

Hvis arbeidstakeren trenger spesielle hjelpemidler på arbeidsplassen for å klare jobben sin, kan han/ hun søke trygdeetaten om økonomisk støtte til dette. Les mer ...

Unntak fra arbeidsgiverperioden ved langvarig eller kronisk sykdom (gjelder bare arbeidstakere)

Dersom arbeidstaker har hyppige fravær på grunn av langvarig eller kronisk sykdom, kan trygdeetaten etter søknad dekke arbeidsgivers utgifter til sykepenger i arbeidsgiverperioden. Les mer ...

Unntak fra arbeidsgiverperioden pga svangerskapsrelatert sykdom (gjelder bare arbeidstakere)

Dersom gravide arbeidstakere har svangerskapsrelatert sykefravær, kan trygdeetaten etter søknad dekke arbeidsgivers utgifter til sykepenger i arbeidsgiverperioden. Det er et vilkår at tilrettelegging/ omplassering skal være forsøkt, eventuelt vurdert. Les mer ...

Arbeidsavklaringspenger

Ytelsen gis i forbindelse med skolegang, kurs, hospitering, arbeidstrening mm. for at arbeidstakeren skal kunne komme i arbeid. Virkemidlet kan benyttes allerede i sykepengeperioden. Ordningen med arbeidsavklaringspenger kan igangsettes selv om den medisinske behandlingen ikke er avsluttet. Der vedkommende har et arbeidsforhold, bør imidlertid tiltak på arbeidsplassen vurderes først, eventuelt ved hjelp av trygdeetatens økonomiske virkemidler. Les mer...

Svangerskapspenger (Gjelder bare arbeidstakere)

Dersom gravide arbeidstakere har en arbeidssituasjon som kan medføre risiko for fosterskader, og hvor omplassering til annet arbeid ikke er mulig, kan trygdeetaten yte svangerskapspenger. Ytelsen kan gis fra den dag den gravide må slutte i arbeid og fram til tre uker før fødsel, da den gravide har rett til fødselspenger. Les mer...