Informasjon

Sykmelding - informasjon til arbeidstakere

Sykmelder skal gjennom sine faglige vurderinger og skjønn ta stilling til om reglene for sykmelding er oppfylte, og kan ikke handle i strid med vilkårene for sykmelding uansett hvor god grunn det er for å være borte fra arbeidet.

Temaside om Korona

Det er folketrygdloven som bestemmer reglene for hvem som kan sykmeldes. Sykmelder er pålagt å være sannferdig, objektiv og nøktern i sine vurderinger og kan straffes om hun/han sykmelder uriktig.

Det vil være situasjoner i livet hvor man uten å være syk har behov for å være borte fra arbeidet. Det kan dreie seg om å ta vare på andre som er syke, eller ved triste eller leie hendelser i livet hvor det oppleves vanskelig å gå på jobb. I utgangspunktet har man ikke rett på sykmelding i slike situasjoner. Folketrygdloven setter nemlig som klart vilkår at den som skal sykmeldes, må være syk.

Folketrygdloven § 8–4. Arbeidsuførhet

Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer o.l. gir ikke rett til sykepenger. Det samme sykdomskravet gjelder ved bruk av egenmelding som ved sykmelding. Les mer.

Når har du rett til sykepenger?

Du har rett til sykepenger fra første sykedag dersom du har vært ansatt i minst fire uker. For å ha rett til sykepenger må du være arbeidsufør på grunn av sykdom, skade eller lyte. Sosiale problemer gir ikke rett til sykepenger. Ved kortvarig sykmelding vurderes arbeidsuførheten i forhold til det yrket du har, men ved langvarig sykmelding vurderes det også om du er arbeidsufør i forhold til ethvert høvelig arbeid.

Hvor mye får du utbetalt - og hvem betaler?

Sykepengene svarer til full årslønn opptil et tak på 6 G, og kan gis i opptil ett år (52 uker). Vanligvis skal sykepengene tilsvare lønnsutbetalingen for den siste måneden før sykmelding. Det er viktig å være oppmerksom på at folketrygden ikke kompenserer for lønn ut over seks ganger grunnbeløpet (G).

Sykepengene vil tilsvare graden av arbeidsuførhet. Sykepenger kan gis fra 100 prosent arbeidsuførhet og helt ned til 20 prosent arbeidsuførhet.
De første 16 kalenderdagene av sykmeldingen er det arbeidsgiver som betaler sykepengene. Fra og med 17. sykedag er det folketrygden som betaler sykepengene. Utbetaling kan skje direkte til den sykmeldte, men arbeidsgiver kan også fortsette lønnsutbetalingen til arbeidstakeren og kreve refusjon i sykepenger fra folketrygden.

Hvor lenge kan du ha rett til sykepenger?

Ved sykmelding i ett år opphører retten til sykepenger. Tidsbegrensingen er den samme selv om du har vært delvis sykmeldt i hele perioden. Når retten til sykepenger har opphørt, kan du ha rett til:

Vil du vite mer?